Natječaji

KLASA:612-04/19-01/05UR.BROJ:2198/16-01-19-2 od 20. ožujka 2019. godine Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19.), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 24. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, Gradonačelnik…
Objavljeno: Srijeda, 20 ožujka 2019 11:18
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru,  KLASA: 947-01/19-01/21, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 28. siječnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 veljače 2019 14:47
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava KLASA: 363-02/19-04/05, URBROJ: 2198/16-01-19-1 od 14. veljače 2019. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 14. veljače 2019. godine raspisuje N A T J E Č A Jza davanje u zakup javne površine I.…
Objavljeno: Petak, 15 veljače 2019 10:06
KLASA: 007-02/19-02/01UR.BROJ: 2198/16-01-19-2  Biograd na Moru, 28. siječnja 2019. godine                                Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o…
Objavljeno: Utorak, 29 siječnja 2019 08:00
Grad Biograd na Moru dana 28. prosinca 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Turističkog informativnog centra Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude…
Objavljeno: Petak, 28 prosinca 2018 14:05
Grad Biograd na Moru dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude se…
Objavljeno: Petak, 21 prosinca 2018 14:58
Stranica 17 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA