Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene dijela nekretnine u Biogradu na Moru, KLASA: 947-01/19-01/18, URBROJ: 2198/16-02-19-9 od 01. kolovoza 2019. godine, te  Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o izmjeni Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi…
Objavljeno: Srijeda, 16 listopada 2019 11:28
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 30.…
Objavljeno: Utorak, 01 listopada 2019 10:30
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake kat. čest. br. 2270/3 k.o. Biograd  KLASA: 947-01/19-01/70, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 25. travnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Srijeda, 04 rujna 2019 09:56
KLASA:550-01/19-01/04UR.BROJ:2198/16-03-19-2Biograd na Moru, 02. rujna 2019. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 127/17.), objavljuje dana 02. rujna 2019. godine JAVNI POZIVZA PREDLAGANJE PROJEKATA/PROGRAMA…
Objavljeno: Ponedjeljak, 02 rujna 2019 13:47
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2020. GODINI…
Objavljeno: Petak, 30 kolovoza 2019 13:11
GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Utorak, 27 kolovoza 2019 12:11
Stranica 15 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA