Natječaji

Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Utorak, 18 lipnja 2019 14:24
Na temelju Odluke u svezi zahtjeva Bošane d.o.o. Biograd na Moru za davanje suglasnosti za natječaj za odabir poslovnog partnera za obavljanje poslova organizacije i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru, Klasa: 363-02/19-01/02, Ur. broj: 2198/16-01-19-2 od dana 07. ožujka 2019. godine, direktor Bošana d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJza…
Objavljeno: Utorak, 30 travnja 2019 14:17
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Ponedjeljak, 29 travnja 2019 14:30
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 4 građevinska zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) i 1 građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/17-01/31, URBROJ: 2198/16-01-19-14, od dana 26. travnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  …
Objavljeno: Petak, 26 travnja 2019 13:15
Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto…
Objavljeno: Srijeda, 03 travnja 2019 07:42
KLASA:612-04/19-01/05UR.BROJ:2198/16-01-19-2 od 20. ožujka 2019. godine Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19.), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 24. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, Gradonačelnik…
Objavljeno: Srijeda, 20 ožujka 2019 11:18
Stranica 14 od 17

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA