Natječaji

GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Utorak, 27 kolovoza 2019 12:11
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/11-01/39, URBROJ: 2198/16-01-19-31, od dana 13. kolovoza 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E Č A J za prodaju 2…
Objavljeno: Srijeda, 14 kolovoza 2019 11:53
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Četvrtak, 18 srpnja 2019 13:19
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/306, površine 3 m2, upisane u zk.  ulošku broj 10628, kat. čest. br. 2988/4, površine 498 m2, za 2/13 dijela, upisane u zk. ulošku broj 5859, i…
Objavljeno: Utorak, 09 srpnja 2019 13:34
Na temelju Odluke o raspisivanju javnog natječaja  za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/19-04/17, URBROJ: 2198/16-01-19-1 od 02. srpnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnihnaprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 03 srpnja 2019 11:43
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019. i 8/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 27 lipnja 2019 14:46
Stranica 13 od 17

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA