Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUPovjerenstvo za dodjelu stipendije KLASA:604-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-21-5Biograd na Moru, 15. studenoga 2021. godine Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18. i 6/20.) i članka 24. Odluke…
Objavljeno: Četvrtak, 30 rujna 2021 07:00
Na temelju Odluke KLASA: 947-01/20-01/99, URBROJ: 2198/16-01-21-4 od 04. kolovoza 2021. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 21 rujna 2021 09:17
Na   temelju  Odluke  o  ponovnom raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javnih  površina  za  postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/51, URBROJ: 2198/16-01-21-06 od 09. kolovoza 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza ponovno davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava –…
Objavljeno: Utorak, 10 kolovoza 2021 10:07
KLASA:550-01/21-01/02UR.BROJ:2198/16-01-21-2Biograd na Moru, 03. kolovoza 2021. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 127/17. i 138/20.), objavljuje dana 03. kolovoza 2021. godine JAVNI POZIVZA…
Objavljeno: Utorak, 03 kolovoza 2021 13:53
KLASA: 612-01/21-01/04UR.BROJ: 2198/16-03-21-2Biograd na Moru, 03. kolovoza 2021. godine GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 45. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15., 2/18., 6/20. i 4/21.) i članka 2. stavak 2. Pravilnika o…
Objavljeno: Utorak, 03 kolovoza 2021 13:31
Na temelju Odluke o raspisivanju  natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/21-04/51, URBROJ: 2198/16-01-21-01 od 26. srpnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 26 srpnja 2021 14:25
Stranica 2 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA