Natječaji

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 2501/17 k.o. Biograd na Moru u Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“, KLASA: 944-01/20-01/100, URBROJ: 2198/16-01-20-1, od dana 25. rujna 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  N A T J E Č…
Objavljeno: Ponedjeljak, 28 rujna 2020 13:27
Na temelju članaka 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za…
Objavljeno: Ponedjeljak, 21 rujna 2020 07:40
KLASA:112-03/20-01/04UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 16. rujna 2020. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje O G L A Sza prijam u službu…
Objavljeno: Četvrtak, 17 rujna 2020 10:45
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/03, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za korištenje poslovnog prostora Poduzetničkog inkubatora Grada Biograda na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), gradonačelnik…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:44
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 300-01/20-04/04, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja u Biogradu na Moru za 2020. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.) gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10.…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:41
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/07, URBROJ: 2198/16-02-20-3 od 07. kolovoza 2020. godine o raspisivanju javnog poziva za prijem poduzetnika u Poduzetnički inkubator Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/20.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 10. rujna 2020. godine…
Objavljeno: Četvrtak, 10 rujna 2020 13:32
Stranica 9 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA