Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/20-04/61, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 24. lipnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska…
Objavljeno: Četvrtak, 25 lipnja 2020 10:48
KLASA: 612-01/20-01/04UR.BROJ: 2198/16-02-20-2 Biograd na Moru, 02. lipnja 2020. godine Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 7/11. i 11/19.), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje   J A V N I   P O Z…
Objavljeno: Četvrtak, 04 lipnja 2020 14:56
Na temelju Odluke o raspisivanju  natječaja  za  davanje  u  zakup  javne  površine  za  postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/20-04/58, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 28. svibnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 01 lipnja 2020 10:47
Na temelju članaka 8. - 18. Odluke o davanju u zakup javnih površina radi postavljanja pokretnih naprava  („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru „ broj 6/2019.), Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj…
Objavljeno: Utorak, 26 svibnja 2020 13:40
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/20-04/12, URBROJ: 2198/16-01-20-10 od 06. svibnja 2020. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJza davanje u zakup javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska…
Objavljeno: Četvrtak, 07 svibnja 2020 10:42
Na temelju članka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, članka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (Narodne novine 128/2017.), ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske županije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Mažuranića 28, donosi ODLUKUo objavljivanju javnog natječaja na oglasnoj ploči, web stranicama…
Objavljeno: Utorak, 21 travnja 2020 12:56
Stranica 9 od 18

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA