Natječaji

GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO  VIJEĆEOdbor za dodjelu javnih priznanja KLASA:061-01/20-01/01UR.BROJ:2198/16-02-20-2Biograd na Moru, 19. listopada 2020. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 19 listopada 2020 12:10
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/20-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-20-1 od 12. listopada 2020. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 12. listopada 2020. godine, raspisuje  NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 12 listopada 2020 09:10
KLASA:112-02/20-01/06UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:49
KLASA:112-02/20-01/05UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:42
KLASA: 112-02/20-02/07UR.BROJ: 2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje u tekstu ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:27
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 506/3 k.o. Biograd KLASA: 947-01/20-01/32, URBROJ: 2198/16-01-20-3 od 29. rujna 2020. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 05 listopada 2020 13:56
Stranica 8 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA