Natječaji

Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Ponedjeljak, 23 studenoga 2020 09:42
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:112-02/20-01/12UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. studenoga 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada…
Objavljeno: Četvrtak, 12 studenoga 2020 13:13
Na temelju članka 2. i članka 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), i Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja…
Objavljeno: Petak, 13 studenoga 2020 07:43
Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/20-01/17, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 02. studenoga 2020. godine,  gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći   JAVNI NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 02 studenoga 2020 10:35
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 379/1 i 379/4 k.o. Biograd KLASA: 947-01/20-01/15, URBROJ: 2198/16-01-20-1 od 29. listopada 2020. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik…
Objavljeno: Četvrtak, 29 listopada 2020 14:46
JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpadaBukovačka 2323210 Biograd na Moru U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine", broj 111/93,  34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 22. i 25. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d.o.o. za…
Objavljeno: Četvrtak, 29 listopada 2020 09:11
Stranica 7 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA