Natječaji

JANKOLOVICA d.o.o. za zbrinjavanje otpadaBukovačka 2323210 Biograd na Moru U skladu sa čl. 423. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine", broj 111/93,  34/99, 52/00-Odluka USRH, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 22. i 25. Odluke o izmjeni Izjave o osnivanju trgovačkog društva JANKOLOVICA d.o.o. za…
Objavljeno: Četvrtak, 29 listopada 2020 09:11
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO  VIJEĆEOdbor za dodjelu javnih priznanja KLASA:061-01/20-01/01UR.BROJ:2198/16-02-20-2Biograd na Moru, 19. listopada 2020. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 19 listopada 2020 12:10
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/20-01/02, UR.BROJ:2198/16-01-20-1 od 12. listopada 2020. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 12. listopada 2020. godine, raspisuje  NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 12 listopada 2020 09:10
KLASA:112-02/20-01/06UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:49
KLASA:112-02/20-01/05UR.BROJ:2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:42
KLASA: 112-02/20-02/07UR.BROJ: 2198/16-03/1-20-2Biograd na Moru, 05. listopada 2020. Na temelju članka 19. i članka 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18., 96/18. i 112/19. – dalje u tekstu ZSN), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje JAVNI…
Objavljeno: Četvrtak, 08 listopada 2020 10:27
Stranica 6 od 18

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA