Natječaji

Na temelju članka 14. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, objavljuje GODIŠNJI PLANraspisivanja javnih poziva u 2021. godini za financiranje programa, projekata, manifestacija i…
Objavljeno: Utorak, 23 veljače 2021 08:33
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGradonačelnik KLASA: 007-02/21-02/02UR.BROJ: 2198/16-01-21-2  Biograd na Moru, 19. veljače 2021. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog…
Objavljeno: Utorak, 23 veljače 2021 08:50
REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUJEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL KLASA:112-03/21-01/02UR.BROJ:2198/16-03/1-21-2Biograd na Moru, 27. siječnja 2021. godine Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,…
Objavljeno: Utorak, 02 veljače 2021 07:55
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći:   JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA…
Objavljeno: Ponedjeljak, 01 veljače 2021 14:31
Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Narodne novine“, broj  125/11,64/15,112/18), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 08/13, 04/15, 02/18, 06/20), čl. 4-10. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru (…
Objavljeno: Srijeda, 27 siječnja 2021 14:37
Na temelju članka 10. Općih uvjeta isporuke komunalne usluge javne tržnice na malo u Gradu Biogradu na Moru, Bošana d.o.o. iz Biograda na Moru, Kralja Petra Svačića 26, 23210 Biograd na  Moru, OIB: 47665065525 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje, sljedeći: JAVNI NATJEČAJZA DAVANJE U ZAKUP PRODAJNIH MJESTA NA GRADSKOJ TRŽNICI…
Objavljeno: Utorak, 12 siječnja 2021 07:59
Stranica 5 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA