Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju IV. (četvrtog) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), KLASA: 370-01/21-01/01, URBROJ: 2198/16-01-21-1 od 07. travnja 2021. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje IV. (ČETVRTI) J A V N I   N A T J E Č A Jza kupnju stana…
Objavljeno: Ponedjeljak, 12 travnja 2021 14:04
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine označene kao k.č.br. 3020/244 k.o. Biograd na Moru,  KLASA: 947-01/21-01/05, URBROJ: 2198/16-02-21-5 od 29. ožujka 2021. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik…
Objavljeno: Petak, 09 travnja 2021 13:58
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/4 i 5/56 k.o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/21-01/04, URBROJ: 2198/16-01-21-7, od dana 08. travnja 2021. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   J A V N I   N…
Objavljeno: Četvrtak, 08 travnja 2021 12:35
Na temelju Odluke o ponovnoj provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kč.br. 846/6 i 846/7 k.o. Biograd KLASA: 940-01/20-01/11, URBROJ: 2198/16-01-21-9 od 12. ožujka 2021. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Ponedjeljak, 15 ožujka 2021 13:26
GRAD BIOGRAD NA MORUJEDINSTVENI UPRAVNI ODJELKLASA:112-02/21-01/02UR.BROJ:2198/16-03/1-21-2Biograd na Moru, 26. veljače 2021. godine Na temelju članka 17. i članka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,…
Objavljeno: Petak, 12 ožujka 2021 16:02
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kč.br. 846/1,846/2 i 846/3 k.o. Biograd KLASA: 940-01/20-01/11, URBROJ: 2198/16-01-21-7 od 02. ožujka 2021. godine te čl. 2. i 11. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda…
Objavljeno: Srijeda, 03 ožujka 2021 10:55
Stranica 4 od 20

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA