Natječaji

PODUZETNIČKI INKUBATOR BIOGRAD NA MORU d. o. o. Trg kralja Tomislava 523210 Biograd na MoruOIB: 31169062945 Biograd na Moru, 18. srpnja 2022. godine Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.), članka…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 srpnja 2022 07:00
ISKORAK NOVI Poduzetnički centar d. o. o. Trg kralja Tomislava 523210 Biograd na MoruOIB: 12572181416 Biograd na Moru, 18. srpnja 2022. godine Na temelju članka 423. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, br. 111/93., 34/99., 121/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 111/12., 125/11., 68/13., 110/15., 40/19. i 34/22.), članaka 22.…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 srpnja 2022 07:00
Na temelju članka 10. stavka 1. Odluke o davanju u najam stanova za službene potrebe („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 2/10., 11/21., 2/22. i 6/22.) i Odluke o raspisivanju III. Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu stanova za službene potrebe, KLASA: 370-01/22-05/02, URBROJ: 2198-16-01-22-1 od 12. srpnja 2022.…
Objavljeno: Četvrtak, 14 srpnja 2022 10:29
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Biogradu na Moru (nekretnine oznake k.č.br. 3707/12 i 3707/17 k.o. Biograd na Moru), KLASA: 944-02/22-01/10, URBROJ: 2198-16-01-22-4, od dana 26. svibnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I N A T…
Objavljeno: Petak, 27 svibnja 2022 09:11
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Jedinstvenoj zoni gospodarske namjene sjeverno od Državne ceste D8, KLASA: 944-01/21-01/63, URBROJ: 2198-16-01-22-6, od dana 24. svibnja 2022. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  N A T J E Č A Jza…
Objavljeno: Srijeda, 25 svibnja 2022 07:05
Na temelju članka 30. točka 11. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16.), te Odluke o početku postupka nabave dugoročnog kredita (KLASA:403-01/22-01/06, URBROJ:2198-16-01-22-01 od 17. svibnja 2022. godine), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 03. lipnja 2022. godine objavljuje ISPRAVAK POZIVA NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU DUGOROČNOG KREDITA I.…
Objavljeno: Utorak, 24 svibnja 2022 12:35
Stranica 1 od 19

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA