POZIV za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

Objavljeno: Utorak, 12. rujna 2017. 14:10

GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/11. i 10/12.),  objavljuje

POZIV
za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva iz Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu jesu djelatnosti u kulturi, aktivnosti, projekti, programi i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Biograd na Moru, a koje će se sufinancirati prema mogućnostima proračuna.

II.

Sukladno odredbama Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“,  broj 47/90., 27/93. i 38/09.), kriterijima za vrednovanje programa, sustavu vrednovanja programa od strane Kulturnog vijeća, te ocjeni izvršenja ostvarenih programa u 2017. godini, u Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu, uvrstiti će se:
a)    redovne djelatnosti ustanova kulture kojima je osnivač Grad Biograd na Moru.
b)    programe ustanova, udruga, samostalnih umjetnika, pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju  djelatnost u području kulture, a koje imaju registrirano sjedište u Gradu Biogradu na Moru, u sljedećim kulturnim djelatnostima:
•    redovna djelatnost, odnosno programi ustanova u kulturi kojima je osnivač Grad Biograd na Moru,
•    programi udruga u kulturi od interesa za Grad Biograd na Moru,
•    muzejski programi te programi izložbenih i ostalih likovnih djelatnosti;
•    koncerti i ostali programi u glazbenoj djelatnosti;
•    programi iz audio-vizualne djelatnosti;
•    poticanje glazbenog, dramskog i plesnog stvaralaštva;
•    predstave i ostali programi u scenskoj djelatnosti;
•    programi knjižnične djelatnosti, izdavanje knjiga i časopisa u kulturi te ostali programi u nakladničkoj djelatnosti;
•    programi poticanja i razvitka kulturno-umjetničkog amaterizma;
•    programi koji potiču urbanu kulturu i kulturu mladih;
•    programi očuvanja, obnove, revitalizacije i zaštite kulturnih dobara od interesa za Grad Biograd na Moru te otkupa umjetnina spomeničkog značaja;
•    znanstveno-istraživački skupovi i popratna izdanja na području kulture;
•    programi međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje, poglavito suradnje među gradovima prijateljima Grada Biograda na Moru;
•    programi za kulturološku promidžbu stvaralaštva djece i mladeži, edukacija, poglavito inovacija za stvaralački rad i izvođačku djelatnost u skladu s kulturnim interesima mladih;
•    programi uvođenja novih tehnologija, posebice informatizacije u javne ustanove kulture od interesa za Grad Biograd na Moru;
c)    program kapitalnih ulaganja - investicijsko održavanje, adaptacija i opremanje objekata kulture, fizičko - tehničke zaštite objekata kulture od interesa za Grad Biograd na Moru.

III.

Pravo na podnošenje prijave na ovaj Poziv imaju ustanove u kulturi, udruge u kulturi i umjetnosti, samostalni umjetnici, fizičke osobe i trgovačka društva koji obavljaju djelatnosti iz područja kulture i umjetničke organizacije, a imaju sjedište na području grada Biograda na Moru.

IV.

Pravo podnošenja prijava na ovaj Poziv nemaju prijavitelji koji nisu podnijeli izvješća o izvršenim projektima/programima podupiranim iz proračuna Grada Biograda na Moru u prethodnim godinama.
Na Poziv se ne mogu prijaviti ogranci, podružnice i slični ustrojbeni oblici udruga koji nisu registrirani sukladno Zakonu o udrugama kao pravne osobe; udruge koje nisu upisane u Registar neprofitnih organizacija; strukovne udruge čiji rad/djelatnost nije vezana uz područje kulture i umjetnosti; udruge koje su nenamjenski trošile prethodno dodijeljena sredstva iz javnih izvora (nemaju pravo prijave sljedeće dvije godine, računajući od godine u kojoj su provodile projekt); udruge koje su u stečaju; udruge koje nisu ispunile obveze vezane uz plaćanje doprinosa ili poreza.

V.

Prijavljeni prijedlog programa obrađuje i ocjenjuje Kulturno vijeće Grada Biograda na Moru i Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru. Procjenu pristiglih prijava izvršit će u skladu s utvrđenim i usvojenim kriterijima za posebna područja iz društvenih djelatnosti.
Po izvršenoj procjeni i prijedlogu sukladno prethodnom stavku ove točke, konačnu odluku o financiranju donosi na prijedlog Gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru prilikom usvajanja Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu.

VI.

Predlagatelj programa obvezan je prijavu programa podnijeti u pisanom obliku na posebnim obrascima u elektroničkom obliku koji se nalaze na službenoj stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr. Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije popunjavaju se na računalu i dostavljaju se u elektronskom obliku na adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.  
Upute za prijavitelje, propisani obrasci i Kriteriji sastavni su dio ovog Poziva.
Jedan primjerak prijave programa predlagatelj je dužan predati i u tiskanom obliku neposredno u  pisarnicu Grada Biograda na Moru ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru – Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjel – Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru, uz naznaku „Javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu – NE OTVARAJ“.
Prijavnicu na Poziv potrebno je dostaviti s odgovarajućom obveznom dokumentacijom:
-ispunjeni obrazac – „OPIS PROGRAMA/PROJEKTA“ (sadrži podatke o prijavitelju, partnerima i aktivnostima predloženog programa) i „FINANCIJSKI PLAN PROGRAMA“ (sadrži financijski plan odnosno specificirani troškovnik predloženog programa s podacima o ukupnim troškovima programa, iznosu sredstava koji se financiraju iz Proračuna Grada Biograda na Moru, vlastitih prihoda i drugih izvora).  
Uz ispisanu prijavnicu i ispunjene obrasce, predlagatelji su obvezni dostaviti sljedeće priloge:
-    izvadak iz registra trgovačkog suda (izvornik ili preslik), izvadak iz registra obrtnika (preslik obrtnice), rješenje o statusu samostalnog umjetnika (preslik), domovnica (preslik) za fizičke osobe, izvadak o upisu u Registar udruga, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Poziva (ispis s elektronske stranice Registra udruga), upis u Registar neprofitnih organizacija Ministarstva financija,
-    obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
-    obrazac životopisa voditelja programa/projekta,
-    potpisana izjava o točnosti i istinitosti podataka
-    izjava o partnerstvu – ukoliko postoje partneri.
Za sve programe/projekte koji će biti odobreni, prije potpisivanja ugovora potrebno je dostaviti:
-    dokaz da nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Biograda na Moru,
-    dokaz da se protiv predlagatelja, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa ne vodi kazneni postupak te da nije pravomoćno osuđen za kaznena djela i prekršajna djela definirana Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.) navedene u članku 48. stavak 2. točke c i d. te se isto dijelom dokazuje uvjerenjem o nekažnjavanju (nadležni sud), ne starijem od 6 mjeseci.

VII.

Prijave koje nisu dostavljene u elektroničkom i tiskanom obliku, prijave dostavljene nakon roka, prijave s nepotpunim i netočnim podacima i/ili prilozima, i prijave korisnika koji nisu uredno izvršili obveze po odobrenim programima/projektima u prethodnom razdoblju neće se razmatrati.

VIII.

Rok za podnošenje prijava je do  27. listopada 2017. godine.

IX.

Po izvršenoj procjeni i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru, konačnu odluku o financiranju donosi na prijedlog Gradonačelnika Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru prilikom usvajanja Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu i Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu.
Program javnih potreba sa prikazom raspodjele sredstava objavljuje se na mrežnim stranicama po usvajanju Proračuna Grada Biograda na Moru.

X.

S predlagateljima čiji prijedlozi budu uvršteni u Program javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu, sklopit će se Ugovor o korištenju sredstava za provedbu Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2018. godinu nakon prihvaćanja izvješća za 2017. godinu.
Obrazac Ugovora iz prethodnog stavka i obrasci iz točke V. ovog Poziva sadržaj kojih nije utvrđen posebnim propisom usklađeni su s Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“, broj 26/15.), te čine sastavni dio ovog Poziva.

XI.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru – Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu.

GRAD BIOGRAD NA MORU

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA