JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2022. godinu

Objavljeno: Ponedjeljak, 28. veljače 2022. 13:31

Na temelju članka 34. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Zaključka Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2022. godinu KLASA:024-02/22-03/02, URBROJ: 2198-16-01-22-4 od 24. 17. svibnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 19. svibnja 2022. godine, donio je

O D L U K U
o dodjeli financijskih sredstava za programe ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2022. godinu

I.

Utvrđuje se da je Povjerenstvoza ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2022. godinu, sukladno kriterijima propisanim Pravilnikom o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru, na sjednici održanoj dana 17. svibnja 2022. godine,razmotrilo i ocijenilo prijave koje su ispunile formalne uvjete Javnog poziva te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke o dodjeli financijskih sredstava.

II.

Prihvaća se prijedlog Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2022. godinu utvrđen Zaključkom KLASA:024-02/22-03/02, URBROJ: 2198-16-01-22-4 od 24. 17. svibnja 2022. godine.

III.

Odobravaju se financijska sredstva za programe ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2022. godinu, i to:

Red. br.

 

Udruga/Prijavitelj

Naziv programa

Broj bodova

Odobreni iznos sredstava

Naziv

Adresa

OIB

1.

Udruga VOLONTER

Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 1

81606827674

„Širenje horizonta putem volonterstva“

97

250.000,00

2.

Udruga za zaštitu okoliša „HIPPOCAMPUS“

Biograd na Moru, Zadarska 62 D

59239678422

„More u srcu“

89,33

180.000,00

3.

Udruga za školovanje ljudi i pasa i zaštite životinja "Shepherd"

Biograd na Moru, Matije Gupca 2

94357813917

"Unaprijeđenje očuvanja okoliša na području Grada Biograda na Moru kroz skrb za životinje"

83,67

50.000,00

4.

Udruga dragovoljaca MUP-a i ZNG-e 90'-91'

Biograd na Moru, Bukovačka 23

52509717228

"Park hrvatskih branitelja"

83,67

50.000,00

IV.

Sukladno odredbama čl. 35. i čl. 36. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge u Gradu Biogradu na Moru, s udrugama iz točke III. ove Odluke, Grad Biograd na Moru će potpisati ugovor o financiranju najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja ove Odluke.

V.

Udruge, koje su nezadovoljne ovom Odlukom, imaju pravo podnijeti prigovor u roku od osam dana od dana objave ove Odluke na službenim stranicama Grada Biograda na Moru.
Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija s nula bodova. Prigovor se ne može podnijeti na odluku o visini dodijeljenih sredstava.
Prigovor se podnosi u pisanom obliku putem Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, a odluku po prigovoru na temelju mišljenja pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada, donosi Gradonačelnik.
Prigovor ne odgađa izvršenje ove Odluke.

VI.

Javnom objavom ove Odluke na službenim stranicama Grada Biograda na Moru prijavitelji se smatraju obaviješteni o rezultatima predmetnog natječajnog postupka.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave na službenim stranicama Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

KLASA: 402-04/22-01/06
URBROJ: 2198-16-01-22-1
Biograd na Moru, 19. svibnja 2022. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.


GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK
Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih projekata/programa putem Javnog natječaja za financiranje projekata/programa ostalih udruga civilnog društva Grada Biograda na Moru za 2022. godinu

KLASA: 024-02/22-03/02
URBROJ: 2198-16-01-22-3
Biograd na Moru, 17. svibnja 2022. godine

PRIVREMENA RANG LISTA
ZA ODOBRAVANJE FINANCIJSKIH SREDSTAVA ZA PROGRAME ILI PROJEKTE OSTALIH UDRUGA CIVILNOG DRUŠTVA GRADA BIOGRADA NA MORU ZA 2022. GODINU

Red.

broj

Naziv udruge

Naziv projekta/

programa

Institucionalna sposobnost prijavitelja (ukupan broj bodova po navedenom području procjene)

Relevantnost programa/

projekta

(ukupan broj bodova po navedenom području procjene)

Proračun (troškovi)

(ukupan broj bodova po navedenom području procjene)

Prednost u

financiranju

Ukupan iznos financijskih sredstava koji se traže za sufinanciranje projekta/programa

Ukupan broj bodova po svim

područjima procjene

1.

Udruga VOLONTER, Trg kralja Tomislava 1,  Biograd na Moru (OIB: 81606827674)

„Širenje horizonta putem volonterstva“

18,67

38,67

19,67

19

250.000,00 kn

97

2.

Udruga za zaštitu okoliša „HIPPOCAMPUS“, Zadarska 62 D, Biograd na Moru (OIB: 59239678422)

„More u srcu“

19

35,33

17

18

180.000,00 kn

89,33

3.

Udruga za školovanje ljudi i pasa i zaštite životinja "Shepherd", Matije Gupca 2, Biograd na Moru (OIB: 94357813917)

"Unaprijeđenje očuvanja okoliša na području Grada Biograda na Moru kroz skrb za životinje"

17

32

13,67

15,67

50.000,00 kn

83,67

4.

Udruga dragovoljaca MUP-a i ZNG-e 90'-91', Bukovačka 23, Biograd na Moru (OIB: 52509717228)

"Park hrvatskih branitelja"

16,67

33,67

16,67

16,67

50.000,00 kn

83,67

GRAD BIOGRAD NA MORU


REPUBLIKA HRVATSKA
ZADARSKA ŽUPANIJA
GRAD BIOGRAD NA MORU
GRADONAČELNIK

KLASA: 230-01/22-01/01
URBROJ: 2198-16-01-22-2
Biograd na Moru, 28. veljače 2022. godine

Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja grada Biograda na Moru za 2022. godinu, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, objavljuje

Javni natječaj za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2022. godinu

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih sredstava za programe i projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge koje svojim aktivnostima doprinose ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Biograda na Moru, a koji se provode na području grada Biograda na Moru u 2022. godini.

II.

U proračunu Grada Biograda na Moru za 2022. godinu osigurana su sredstva za financiranje/sufinanciranje programa/projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru osim djelatnosti u kulturi, sportu, zdravstvu i socijalnoj skrbi za koje su raspisani posebni pozivi.
Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji će biti na raspolaganju u proračunu Grada Biograda na Moru koji će se moći dodijeliti udrugama za provedbu programa/projekata iznosi 480.000,00 kuna, a obuhvaćaju sljedeća prioritetna područja vezano uz brigu za:
- djecu i mlade,
- afirmacija i unaprjeđenje volonterstva,
- promicanje i zaštita ljudskih prava i sloboda,
- rad s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji,
- zaštite okoliša i prirode.

Kriteriji i prioriteti temeljem kojih će se utvrđivati prednost prijavljenog projekta/programa su:
• usmjerenost prema potrebama korisnika s područja Grada Biograda na Moru i njihova uključenost u razvoj i praćenje,
• novi programi i projekti, novi modeli i ideje za rješavanje postojećih problema, uključivanje volontera (osobito s područja Grada Biograda na Moru),
• suradnja s drugim udrugama i partnerima s područja Grada Biograda na Moru,
• osigurani resursi za provedbu projekta/programa,
• uspješnost u dosadašnjoj provedbi programa/projekata financiranih od Grada Biograda na Moru (npr. broj korisnika, medijska popraćenost, itd.),
• financiranje iz drugih izvora (Zadarske županije, nadležnih ministarstava, zaklada, EU fondova, privatnih donatora i slično),
• usklađenost s terminima održavanja manifestacija od posebne važnosti za Grad ili gradskih ustanova.

III.

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:
• je udruga registrirana u Republici Hrvatskoj,
• su upisani u odgovarajući Registar,
• su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva),
• su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom,
• program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva,
• su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora,
• nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada,
• se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom,
• imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
• imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga,
• imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.
Korisnici, broj i iznos dodijeljenih potpora uskladiti će se s raspoloživim proračunskim sredstvima.

IV.

Rok za podnošenje prijedloga projekata je 30 dana, a završava 29. ožujka 2022. godine.
Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan (1) program/projekt u okviru ovog Javnog natječaja na razdoblje provedbe do 31. 12. 2022. godine.

Na ovaj Javni natječaj mogu se javiti sve udruge sa sjedištem na području Grada Biograda na Moru, a čiji su ciljevi i djelatnost usmjereni ka zadovoljavanju javnih potreba stanovnika Grada Biograda na Moru u ostalim područjima, a kojima temeljna svrha nije stjecanje dobiti i čije aktivnosti Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru ne ocjeni kao gospodarsku djelatnost, što je podrobnije definirano u Uputama za prijavitelje.
Kako se može ostvariti prednost u financiranju projekta i tko nema pravo prijave na ovaj Javni natječaj detaljno je opisano u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva.

V.

Programi/projekti za financijske potpore udrugama za 2022. godinu prijavljuju se na sljedeći način:
- obrasci se popunjavaju putem računala te dostavljaju, potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge, u papirnatom i/ili elektroničkom obliku,
- prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta/programa te ovjerene službenim pečatom organizacije i svu propisanu dokumentaciju,
- prijava sa propisanim obrascima i prilozima (potpisanim i ovjerenim) u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, dostavljačem ili osobno u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD BIOGRAD NA MORU
Trg kralja Tomislava 5
23 210 Biograd na Moru
„Za Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2022. godinu“– NE OTVARATI

Postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava, procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje, donošenje odluke o dodjeli financijskih sredstava, podnošenje prigovora, postupanje s dokumentacijom kao i indikativni kalendar provedbe Javnog natječaja detaljno su opisani u Uputama za prijavitelje na Javni natječaj za financiranje projekata ostalih udruga civilnog društva sa područja Grada Biograda na Moru za 2022. godinu.
Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni, te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Javnog natječaja.

VI.

Obvezna dokumentacija za prijavu programa/projekta je:
Obrasce prijave koji moraju biti točno i u cijelosti popunjeni i ovjereni, i to:
Obrazac 1. PODACI O UDRUZI
Obrazac 2. PODACI O PROJEKTU/PROGRAMU
Obrazac 3. PRORAČUN PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 4. IZJAVA O PARTNERSTVU (ukoliko se prijavljuje u partnerstvu)
Obrazac 5. PRIJAVA KORIŠTENJA PROSTORA ZA PROVEDBU PROJEKTA/PROGRAMA
Obrazac 6. IZJAVA o financiranim projektima prijavitelja iz sredstava državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2020. i 2021. godini
Obrazac 7 IZJAVA o nepostojanju dvostrukog financiranja
Obrazac 8. OPISNO IZVJEŠĆE O PROVEDENOM PROJEKTU/PROGRAMU (ispunjava se nakon provedbe programa)
Obrazac 9. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE PROJEKTA/PROGRAMA (ispunjava se nakon provedbe programa).

Prijavi se prilažu:
1. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu u izvorniku ili preslici, ne starija od 30 dana od dana objave javnog poziva;
2. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za osobu ovlaštenu za zastupanje, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva;
3. uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak za voditelja projekta/programa, u izvorniku ili preslici, s tim da uvjerenje ne smije biti starije od šest mjeseci od dana objave javnog poziva.
4. popis priloga koje je potrebno priložiti uz prijavu,
5. obrazac za formalnu provjeru prijave (ne popunjavati, ispunjava Povjerenstvo),
6. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta (ne popunjavati, ispunjava Povjerenstvo),
7. obrazac izjave o partnerstvu – ako je primjenjivo,
8. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi – ako je primjenjivo,
9. izjava o točnosti i istinitosti podataka,
10. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta (ne popunjavati).
Ujedno se može priložiti:
• presliku verifikacije programa/projekta izdane od nadležne institucije (MZOS ili sl.),
• zapisi, publikacije, novinski članci, fotografije koji opisuju rad OCD i koji se odnose na projekt/program,
• pisma namjere kojima se objašnjavaju potencijalne suradnje unutar projekta s drugim OCD, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave,
• životopis voditelja projekta/programa,
• pisma preporuke relevantnih institucija, dosadašnjih korisnika, donatora i sl.

Sve ostale informacije, uvjeti prihvatljivosti troškova i aktivnosti, način donošenja odluka, podnošenja prigovora i uvjeti za sklapanje ugovora dostupni su u Uputama za prijavitelje i Pravilniku o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru, na mrežnim stranicama www.biogradnamoru.hr.

GRADONAČELNIK
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Napomena: Sukladno Pravilniku o prikupljanju, obradi, korištenju i zaštiti osobnih podataka („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/18.), Grad Biograd na Moru kao tijelo javne vlasti, obvezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i u interesu javnosti, Grad Biograd na Moru objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada. Slijedom navedenog, smatrat će se da je podnositelj prijave na ovaj Javni natječaj, a koja sadrži i njegove osobne podatke, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Biograda na Moru, a u svrhu u koju su prikupljeni.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA