JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru

Objavljeno: Utorak, 21. rujna 2021. 09:17

Na temelju Odluke KLASA: 947-01/20-01/99, URBROJ: 2198/16-01-21-4 od 04. kolovoza 2021. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana  03. rujna 2021. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru

1) Predmet zamjene je slijedeća nekretnina:
- nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake kat. čest. br. 1959/3, površine 66 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj  11442 k. o. Biograd na Moru
koja se mijenja za

2) nekretninu u vlasništvu fizičke osobe, oznake kat. čest. br. 1961/3 k.o. Biograd na Moru, površine 77 m2, upisanu u z.k. uložak 3795 k.o. Biograd na Moru

3) Nekretnina kat. čest. br. 1959/3 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Predmetna nekretnina opterećena je pravom stvarne služnosti u korist Komunalca d.o.o. Biograd na Moru, Kralja Petra Svačića 28, OIB: 79399174783 radi izgradnje te održavanja vodovodne i kanalizacijske mreže u svrhu izgradnje projekta „ Aglomeracija  Biograd – Pašman _ Tkon , u površini od 320 m2, s trajanjem dok je građevina zbog koje je osnovano pravo služnosti u funkciji. Predmetni teret prati nekretninu odnosno prenosi se na novog vlasnika iste.
Nekretnina kat. čest. br. 1961/3  u vlasništvu je fizičke osobe i urbanističkim planom uređenja predviđene su za izgradnju javnoprometne površine – dijela Ulice braće Radić.

4) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverin iz Zadra ( Br. 13/2021. od 02. veljače 2021. godine i br. 16/2021.  od 02. veljače 2021. ).

5) Zamjena nekretnina vršit će se po principu „1m2 za 1m2“, uz obvezu plaćanja naknade razlike u vrijednosti nekretnina.

6) Jamčevina se ne plaća.

7) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.

8) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).

9) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva nekretnine oznake kat. čest. br. 1961/3 o. Biograd na Moru.

10) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, te je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja,
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.

NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 10 a) ili 10. b) mora sadržavati:
1. potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC   d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
2. potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 5. ovog natječaja,
3. dokaz o vlasništvu nekretnine označene kao kat. čest. 1961/3  k.o. Biograd na Moru

11) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina (1959/3 k.o. Biograd) - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja.

12) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.

13) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana  29. rujna 2021. godine s početkom u 12.00 sati.

14) Gradonačelnik ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.

15) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 947-01/20-01/99
URBROJ: 2198/16-01-21-5
Biograd na Moru, 03. rujna 2021.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA