JAVNI NATJEČAJ radi prodaje nekretnina u Biogradu na Moru (72-2019)

Objavljeno: Utorak, 09. srpnja 2019. 13:34

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/306, površine 3 m2, upisane u zk.  ulošku broj 10628, kat. čest. br. 2988/4, površine 498 m2, za 2/13 dijela, upisane u zk. ulošku broj 5859, i kat. čest. br. 2988/10, površine 117 m2, za 1/3 dijela, upisane u zk. ulošku broj 5860, sve k. o. Biograd na Moru, KLASA: 947-01/19-01/72, URBROJ: 2198/16-02-19-5 od 18. lipnja 2019. godine, i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 08. srpnja 2019. godine raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
radi prodaje nekretnina u Biogradu na Moru
(72-2019)

I.

Javnom natječaju biti će izložene slijedeće čestice u k. o. Biograd:

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Zemljišnoknjižni uložak Namjena Površina Početni iznos kupoprodajne cijene /m2 Jamčevina (5% početne cijene)
Kat. čest. br. 3020/106 zk. ul. broj 10628 k. o. Biograd na Moru Namjena M1d (mješovita namjena, pretežito stambena, djelomično izgrađeno) 3 m2 1.565,90 kn/m2 234,89 kn
Suvlasnički udio (2/13 dijela) Grada Biograda na Moru kat. čest. br. 2988/4 Zk. ul. broj 5859 k. o. Biograd na Moru Namjena M1d (mješovita namjena, pretežito stambena, djelomično izgrađeno) 77 m2 (koliko iznosi suvlasnički udio Grada Biograda na Moru (2/13) od ukupne površine 498 m2) 1.565,90 kn/m2 6.028,72 kn
Suvlasnički udio (1/3 dijela) kat. čest. br. 2988/10 Zk. ul. broj 5860 k. o. Biograd na Moru Namjena M1d (mješovita namjena, pretežito stambena, djelomično izgrađeno) 39 m2 (koliko iznosi suvlasnički udio Grada Biograda na Moru (1/3) od ukupne površine 117 m2) 1.565,90 kn/m2 3.053,51 kn

II.

Predmetne čestice su prostorno-planskom dokumentacijom predviđena za gradnju objekata mješovite namjene, pretežito stambena, M1d, sukladno Prostornom planu uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/05. i dr.), te se izlažu javnom natječaju kao cjelina.
Početna kupoprodajna cijena, sukladno procjenama ovlaštenog stalnog sudskog vještaka, za nekretnine izložene prodaji iznosi:
1. za nekretninu oznake kat. čest. br. 3020/106 …………………………… 4.697,70 kn,
2. za nekretninu oznake kat. čest. br. 2988/4………………………………120.574,30 kn,
3. za nekretninu oznake kat. čest. br. 2988/10………………………………61.070,10 kn.
Jamčevina se određuje u iznosu od 5% od početne kupoprodajne cijene. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu zasebno za svaku katastarsku česticu izloženu prodaji na žiro račun Grada Biograda na Moru broj: HR2724070001802200009, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.
Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:
1. Model A – jednokratno plaćanje
2. Model B – plaćanje u tri (3) jednake godišnje rate.

III.

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnina iz točke I. imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 69/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.).
Ponuda mora sadržavati: naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu i ponuđenu cijenu (po m2), cijenu ponude, model plaćanja, te je potrebno priložiti:
1. Presliku osobne iskaznice ili putovnice (za fizičke osobe) odnosno izvod iz sudskog ili obrtnog registra (za pravne osobe ili fizičke osobe koje obavljaju registriranu djelatnost – obrtnici),
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC   d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
4. Vlastoručno potpisanu izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
5. Vlastoručno potpisanu izjavu o suglasnosti na javnu objavu rezultata natječajnog postupka.

IV.

Ponude sa traženom dokumentacijom se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnina 72-2019 - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

V.

Rok za podnošenje ponuda je 19. srpnja 2019. godine u 13,00 sati.

VI.

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 19. srpnja 2019. godine s početkom u 13,00 sati.

VII.

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.
Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.
Ukoliko za nekretninu budu zaprimljene dvije ili više ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

VIII.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.
Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja. Na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva upućenog Gradonačelniku Grada Biograda na Moru, konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.
Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj, ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

IX.

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, a natjecatelj iznos plaća u cijelosti (za model A) ili prvu ratu iznosa (model B) u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.
Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

X.

Izabrani natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XI.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, telefon 023/383-150, 383-003, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..   

KLASA: 947-01/19-01/72
URBROJ: 2198/16-01-19-7
Biograd na Moru, 08. srpnja 2019. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA