Gradska uprava

Tijela Grada Biograda na Moru jesu:

 1. Gradsko vijeće
 2. Gradonačelnik
 3. Upravni odjeli Grada
 4. Javne ustanove


Ovlasti i obveze koji proizlaze iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru podijeljeni su između Gradskog vijeća, Gradonačelnika i Upravnih tijela Grada Biograda na Moru. Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno koje je tijelo nadležno za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Grada Biograda na Moru, poslovi koji se odnose na uređivanje odnosa zakonodavne naravi u nadležnosti su Gradskog vijeća, a poslovi izvršne naravi u nadležnosti su Gradonačelnika Grada Biograda na Moru u svom samoupravnom djelokrugu obavlja poslove lokalnog značaja kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a koji nisu Ustavom ili zakonom dodijeljeni državnim tijelima i to osobito poslove koji se odnose na:

 • Uređenje naselja i stanovanje
 • Prostorno i urbanističko planiranje
 • Komunalne djelatnosti
 • Brigu o djeci
 • Socijalnu skrb
 • Primarnu zdravstvenu zaštitu
 • Odgoj i osnovno obrazovanje
 • Kulturu
 • Tjelesnu kulturu i sport
 • Zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša
 • Protupožarnu i civilnu zaštitu

Odlukom Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, u skladu sa zakonom, preuzeti i obavljanje poslova od područnog (regionalnog) značaja, a koji se odnose na: školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu. Ovaj postupak Grad Biograd na Moru može pokrenuti samostalno ili zajedno s drugim općinama i gradovima Zadarske županije. Sporazum o zajedničkom organiziranju poslova sklapa se na temelju odluke koju donosi Gradsko vijeće većinom glasova svih članova.

Radno vrijeme Gradske Uprave

Novosti

Obavijesti

Događanja

Natječaji

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA