Izmjena i dopuna Plana prijema u službu za 2017. godinu

Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08. i 61/11.) i članka 3. stavka 3. alineje 16. Poslovnika o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/09.), u skladu s  Proračunom Grada Biograda na Moru za 2017. godinu ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 10/16.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 29. kolovoza 2017. godine, utvrđuje

IZMJENE I DOPUNE PLANA
prijma u službu u Grad Biograda na Moru za 2017. godinu

I.

U Planu prijma u službu Grada Biograda na Moru za 2017. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 1/17., u daljnjem tekstu: Plan prijma), Tablica, koja čini sastavni dio Plana prijma (Privitak 1.), mijenja se i dopunjuje kako slijedi:

-    u rubrici: „Odsjek za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav“, u koloni: „Planirani prijam razrađen po stručnim spremama na određeno vrijeme“, dopunjuje se kolonom „sveučilišni ili stručni prvostupnik“ u koju se  dodaje se broj „1“ , te u koloni „UKUPNO“ dopunjuje se kolonom „sveučilišni ili stručni prvostupnik, u koju se  dodaje se broj „1“.

II.

Ostale odredbe Plana prijma ostaju nepromijenjene.

III.

Ova Izmjene i dopune Plana prijma stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“.

KLASA:100-01/17-01/01
UR.BROJ:2198/16-01-17-3
Biograd na Moru, 29. kolovoza 2017. godine

GRADONAČELNIK:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.


Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08. i 61/11.), u skladu s Proračunom Grada Biograda na Moru za 2015. godinu ("Službeni glasnik grada Biograda na Moru", broj 9/14.), Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 30. travnja 2015. godine, donio je

 

IZMJENU I DOPUNU PLANA
prijema u službu za 2015. godinu

 

I.

Plan prijma u službu u gradsku upravu Grada Biograda na Moru za 2015. godinu („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 13/13.), mijenja se u tabelarnom dijelu Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru – Odsjek za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav, i glasi:

 

 

Red.br.

Naziv upravnog tijela/ unutarnje ustrojstvene jedinice

 

Stanje popunjenosti radnih mjesta

 

Potreban broj službenika

na određeno vrijeme u 2015. godini

Potreban broj službenika na neodređeno vrijeme u 2015. godini Predviđeni broj radnih mjesta po Pravilniku
Službenici Namještenici

1.


Odsjek za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav i

 

4

 

 

-

1

1

7

 

II.

U točki 5. u tabelarnom dijelu red. br. 6. briše se.

 

III.

U ostalom dijelu Plan prijema u službu gradske uprave Grada Biograda na Moru u 2015. godini ostaje neizmijenjen.

 

IV.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku Grada Biograda na Moru“ i web stranici Grada Biograda na Moru.

 

KLASA:100-01/14-01/01

UR.BROJ:2198/16-01-15-1

Biograd na Moru, 30. travnja 2015. godine

GRADONAČELNIK:

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

 

  Službeni glasnik Grada Biograda na Moru - broj 13/13 (286kB)

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA