Obavijesti

Obavještavamo Vas da ćemo od 20. do 25. listopada 2016. godine provoditi jesensku akciju deratizacije na području Grada  Biograda na Moru. Deratizacija će se provoditi antikoagulantnim rodenticidima II generacije, a.t. bromadiololm.  
Objavljeno: Utorak, 18 listopada 2016 13:29
Odlukom predsjednice Zemljišnoknjižnog odjela Općinskog suda u Zadru od 10. listopada 2016., otvorena je zemljišna knjiga formirana u postupku obnove zemljišne knjige za k.o. Biograd na moru te se u istu može izvršiti uvid u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zadru, Stalna služba Biograd n/M, Ulica kralja Tomislava 2a, dok…
Objavljeno: Ponedjeljak, 31 listopada 2016 15:21
KLASA:604-02/15-01/02 UR.BROJ:2198/16-03-16-1 Biograd na Moru, 17. listopada 2016. godine   OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU (ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)   Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Biograda na Moru, da je sukladno Odluci o stipendiranju…
Objavljeno: Ponedjeljak, 17 listopada 2016 09:08
Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13) i Odluke o utvrđivanju prijedloga 2. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja zone zabavnog centra južno od JTC u Biogradu na Moru, za javnu raspravu, KLASA: 350-03/14-01/01, URBROJ: 2198/16-01-16-44, od 23. rujna 2016. godine, Jedinstveni upravni odjel Grada…
Objavljeno: Četvrtak, 06 listopada 2016 14:07
KLASA: 021-05/16-01/11 UR.BROJ: 2198/16-02-16-1 Biograd na Moru, 26. rujna 2016. godine   V I J E Ć N I C I M A Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru     P R E D M E T P O Z I V za 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda…
Objavljeno: Utorak, 27 rujna 2016 10:24
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja obveze plaćanja…
Objavljeno: Srijeda, 21 rujna 2016 10:00
Stranica 16 od 19

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA