Obavijesti

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJAGRAD BIOGRAD NA MORUGRADONAČELNIK KLASA: 604-02/17-01/09URBROJ: 2198/16-01-17-5Biograd na Moru, 18. prosinca 2017. Na temelju članka 35. stavak 1. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/13. – proč. tekst i 4/15. ) te čl. 24. Odluke o stipendiranju učenika i…
Objavljeno: Utorak, 19 prosinca 2017 09:35
KLASA: 350-02/17-02/01URBROJ: 2198/16-03/1-17-5Biograd na Moru, 06. prosinca 2017. godine Sukladno čl. 88. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Odluci o izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/2017), Jedinstveni upravni odjel Grada…
Objavljeno: Četvrtak, 07 prosinca 2017 08:14
KLASA: 021-05/17-01/12UR.BROJ: 2198/16-02-17-1Biograd na Moru, 28. studenoga 2017. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru P R E D M E T:  P O Z I V  za  4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 69.…
Objavljeno: Srijeda, 29 studenoga 2017 14:43
Na temelju članka 95. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“, broj 47/09.) i čl. 3. i 10. Odluke o unutarnjem ustrojstvu Gradske uprave Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik grada Biograda na Moru“, broj 7/2014. i 3/2015.) Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru u predmetu utvrđivanja naplate javnih…
Objavljeno: Srijeda, 15 studenoga 2017 12:41
Biograd na Moru, 17. listopada 2017. godine 1. OBAVIJEST ZA STUDENTE –  KORISNIKE STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU (ODNOSI SE NA STUDENTE KOJI IMAJU POTPISANE UGOVORE O KORIŠTENJU STIPENDIJE GRADA BIOGRADA NA MORU)Obavještavamo studente, korisnike stipendije Grada Biograda na Moru, da je sukladno Odluci o stipendiranju studenata odnosno Odluci o…
Objavljeno: Utorak, 17 listopada 2017 10:08
KLASA: 021-05/17-01/11UR.BROJ: 2198/16-02-17-1Biograd na Moru, 02. listopada 2017. godine V I J E Ć N I C I M AGradskog vijeća Grada Biograda na Moru P R E D M E T:  P O Z I V  za  3. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru. Na  temelju članka 69.…
Objavljeno: Srijeda, 04 listopada 2017 08:38
Stranica 10 od 19

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA