Gastro stol web banner 3

POZIV za 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 12. lipnja 2018. 14:59

KLASA: 021-05/18-01/04    
URBROJ: 2198/16-02-18-1
Biograd na Moru,  12. lipnja 2018. godine


V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
                    

PREDMET:  P O Z I V  za  8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.


Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 8. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru


za dan 20. lipnja (srijeda) 2018. godine u 08,00 sati
koja će se održati u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.


Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru te sljedeći:


DNEVNI RED:


1.    Aktualni sat
2.    Prijedlog Odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
3.    Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
4.    Prijedlog Odluke o pokriću planiranog manjka u Proračunu Grada Biograda na Moru iz prethodnog razdoblja
5.    Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans I)
6.    Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“
7.    Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama
8.    Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o komunalnom redu
9.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi
10.    Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi
11.    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 6/27 k. o. Biograd na Moru u Industrijskoj zoni Biograd na Moru
12.    Prijedlog Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za kupnju zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) u Biogradu na Moru – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99, površine 1.500 m2, k. o. Biograd na Moru
13.    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnina kat. čest. br. 911/2, površine 28 m2, kat. čest. br. 911/3, površine 38 m2, kat. čest. br. 911/4, površine 14 m2, i kat. čest. br. 911/6, površine 12 m2, sve upisane u zk. ulošku broj 2651 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje i uređenja prometnice (Ulica Otona Ivekovića)
14.    Prijedlog Zaključka o kupnji nekretnine kat. čest. br. 912/2, površine 36 m2, upisane u zk. ulošku broj 3360 k. o. Biograd na Moru, radi izgradnje i uređenja prometnice (Ulica Otona Ivekovića)
15.    Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta,, nekretnina oznake kat. čest. br. 3784/4, Vilišnica, put, površine 53 m2, upisana u zk. ul. broj 2965 k. o. Biograd na Moru    
16.    Prijedlog Odluke o proglašenju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste za nekretnine u k. o. Biograd na Moru – Odluka br. 6
17.    Prijedlog Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja na nekretninama oznake kat. čest. br. 609/20, površine 59 m2, upisane u zk. ulošku broj 9853, i kat. čest. br. 777/87, površine 21 m2, upisane u zk. ulošku broj 2496, obje k. o. Biograd na Moru
18.    Prijedlog Zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
19.    Prijedlog Zaključka o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Biograd na Moru
20.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i donošenju Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za Grad Biograd na Moru
21.    Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2018. godini na području Grada Biograda na Moru
22.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
23.    Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Hrvatskog Crvenog Križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru za 2017. godinu
24.    Prijedlog Rješenja o ispravci pogreške u Rješenju Gradskog vijeća, KLASA: 013-03/18-01/05, URBROJ: 2198/16-02-18-6 od 29. ožujka 2018. godine
25.    Izvješće o radu Savjeta mladih Grada Biograda na Moru za 2017. godinu
26.    a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru i Popis važećih kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru
b)    Izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., i 26., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin        

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA