Prijedlog liste studenata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 07. prosinca 2017. 09:35

Povjerenstvo za dodjelu stipendije
Grada Biograda na Moru

KLASA: 604-02/17-01/09
URBROJ: 2198/16-01-17-4
Biograd na Moru, 06. prosinca 2017.

Na temelju članka 19. i 23. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ( "Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/2016. ) Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018 godini objavljenog na internetskim stranicama Grada Biograda na Moru dana 09. listopada 2017. godine, a nakon izvršenog bodovanja svih pristiglih prijava na javni natječaj za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru dana 06. prosinca 2017. o b j a v lj u j e

PRIJEDLOG LISTE STUDENATA ZA DODJELU STIPENDIJE
GRADA BIOGRADA NA MORU

I.GODINA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

1. LUKA LABAR – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
2. IVONA ŠARIĆ – Fakultet zdravstvenih studija Sveučilišta u Rijeci – fizioterapija
3. FILIP PANĐA – Fakultet strojrstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
4. NIKO RUDIĆ – Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu
5. ANTONIO PEŠIĆ – Studij nautike i tehnologije pomorskog prometa Sveučilišta u Zadru
6. MIA PELICARIĆ – Učiteljski studij Sveučilišta u Zagrebu
7. KARMELA KRISTINA BIRKIĆ – Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
8. LUCIJA SILVERIJA RADAS – Sveučlište J.J. Strossmayera u Osijeku, Odjel za kemiju
9. LOVRE ERLIĆ – Ekonomski fakultet u Osijeku
10. IVAN MIKULIĆ – Fakultet strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu
11. ANAMARIJA ATLIJA – Veleučilište VERN u Zagrebu
12. STELA DOMINIS – Sveučilište u Zadru – Studij talijanskog jezika i književnosti i francuskog jezika i književnosti
13. BOŽENA MIKULIĆ – Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu – menadžment malog poduzeća
14. MIA MITROVIĆ – Pravni fakultet u Splitu – Upravni studij
15. ANTONELA MRŠIĆ – Agronomski i prehrambeno tehnološki fakultet u Mostaru
16. KRISTIAN NIMAC – Veleučilište u Šibeniku – Studij prometa
17. BRUNO SAMARDŽIĆ – Pomorski fakultet Sveučilišta u Splitu – Pomorska nautika
18. LOVRE KAPITANOVIĆ – Prehrambeno – biotehnološki fakultet u Zagrebu - Biotehnologija
19. LARA LUKIĆ – Ekonomski fakultet u Splitu
20. LEO MIKULIĆ – Ekonomski fakultet u Splitu
21. LOVRO ZRILE – Veleučilište u Karlovcu - Mehatronika
22. FILIP DOŠEN – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
23. KARLO STIPANOVIĆ – Tehničko veleučilište u Zagrebu
24. NATALI MIKULIĆ – Sveučilište u Šibeniku – Turistički menadžment

II. GODINA PREDDIPLOSKOG SVEUČILIŠNOG I STRUČNOG STUDIJA

1. IVANA TOMIĆ – Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
2. DINO MEIĆ – Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Sveučilišta u Mostaru
3. LUCIJA ZRILE – Učiteljski studij Sveučilišta u Zadru
4. ANA NIMAC – Učiteljski studij Sveučilišta u Zadru
5. LUCIJA DURATOVIĆ -  Pravni fakultet u Zagrebu – Stručni studij socijalnog rada
6. VLATKA DRAČA – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeci
7. SUNČICA JELIČIĆ – Sveučilište u Šivbeniku – Turistički menadžment

I.GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

1. MARIN TRAJKOV - Agronomski fakultet u Zagrebu – Hortikultura
2. GABRIELA PRIBILOVIĆ – Fakultet prometnih znanosti Sveučilišta u Zagrebu
3. BRUNO LEKAJ – Medicinski fakultet u Zagrebu
4. PETRA ADŽIĆ KAPITANOVIĆ – Pravni fakultet u Zagrebu
5. MARIA VUČKOV – Sveučilište u Splitu – Sveučilišni odjel za stručne studije
6. MATEA ZRILIĆ – Prehrambeno biotehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
7. BRUNO BRZIĆ – Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
8. MARTINA MIKULIĆ – Građevinski fakultet Sveučilišta u Rijeci

II. GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

1. KRISTINA STRPIĆ – Rudarsko-geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu
2. DENIS ŠEHIĆ  - Katoličko-bogoslovni fakultet Sveučilišta u Rijeci

IV. GODINA DIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG I SPECIJALISTIČKOG STUDIJA

1. ELENA GOLIĆ – Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Uputa o pravnom lijeku:
Svaki kandidat ima pravo uvida u dokumentaciju i moće podnijeti prigovor na Prijedlog liste studenata za dodjelu stipendija u akademskoj godini 2016/2017. u roku od 8 dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru i na web stranici Grada Biograda na Moru, zaključno do 15. prosinca 2017. godine. Uvid u dokumentaciju može se obaviti svakog radnog dana u vremenu od 08,30do 15,00 sati u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Biograda na Moru, trg kralja Tomislava br. 5.
Prigovori se dostavljaju u pisanom obliku Gradonačelniku Grada Biograda na Moru putem Jedinstvenog upravnog odjela – Odsjek za društvene djelatnosti i loklanu samoupravu, s naznakom: "Prigovor na prijedlog liste za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru studentima u akademskoj 2017/2018. godini".

POVJERENSTVO ZA DODJELU STIPENDIJE
GRADA BIOGRADA NA MORU

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru