ODLUKA o poništenju Odluke o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru i javnog natječaja za prodaju

Objavljeno: Utorak, 05. rujna 2017. 07:40

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., i 19/13. - proč. tekst), članka 2. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 6/1.0, 8/10., 5/11., 8/11.-pročišćeni tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14. i 2/14.), članka 35. stavak 1. točka 8. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. – proč. tekst i 4/15.), i točke VIII. stavka 5. Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/17-01/16, URBROJ: 2198/16-01-17-8 od 21. kolovoza 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 04. rujna 2017. godine, donosi

ODLUKU o poništenju Odluke

o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta

u Biogradu na Moru i javnog natječaja za prodaju

I.

Poništava se Odluka o raspisivanju i provođenju natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/17-01/16, URBROJ: 2198/16-01-17-3 od 27. lipnja 2017. godine, radi prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta oznake kat. čest. br. 3020/29 površine 89 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2733 k. o. Biograd, kao i tekst Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/17-01/16, URBROJ: 2198/16-01-17-8 od 21. kolovoza 2017. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na službenim internetskim stranicama Grada Biograda na Moru (www.biogradnamoru.hr), dok će se obavijest o poništenju objaviti u dnevnom tisku „Zadarski list“.

KLASA: 944-01/17-01/16
URBROJ: 2198/16-01-17-11
Biograd na Moru, 04. rujna 2017. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA