POZIV za 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 19. travnja 2017. 08:31

KLASA: 021-05/17-01/06    
UR.BROJ: 2198/16-02-17-2
Biograd na Moru, 14. travnja 2017. godine

V I J E Ć N I C I M A
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

P R E D M E T:  P O Z I V  za  38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13. i 8/13. – pročišćeni tekst), predsjednica Gradskog vijeća saziva 38. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 19. travnja (srijeda) 2017. godine u 18.30 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 37. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Odluke o donošenju 2. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja za cjelovito građevinsko područje Grada Biograda na Moru - središnji dio južno od Jadranske ceste (Poluotok, Jaz, Vruljine, Bošana, dio Primorja, Kožina, Centar, Tuče, Glavica, Rust, Meterize, Granda).
3. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja za područje bivše tvornice mreža.

Pisani materijal po točkama 2. i 3. te obrazac za viječnićka pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru