Izbori za članove vijeća mjesnih odbora

Objavljeno: Subota, 15. travnja 2017. 07:52

Na temelju članka 61.a stavka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,  br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. i 137/15.) i članka 3. Odluke o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru (“Službeni glasnik Grada Biograda na Moru” br. 3/13.), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 37. sjednici održanoj dana 15. travnja 2017. godine donijelo je Odluku o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru.
Za dan provedbe izbora određena je nedjelja, 21. svibnja 2017. godine.
Sukladno točki III. Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, na dan stupanja na snagu Odluke o raspisivanju izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru prestaje mandat svih članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru.
Odlukom o provedbi izbora za članove vijeća Mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/13.) propisana su pravila provedbe izbora za članove vijeća mjesnih odbora na području Grada Biograda na Moru (u nastavku teksta: Grad) koja se prema odgovarajućoj primjeni izbornog zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i Statuta Grada uređuju sukladno posebnostima mjesne samouprave. Na ostala pitanja pripreme i provedbe izbora članova vijeća mjesnih odbora Grada Biograda na Moru neposredno se primjenjuju pravila propisana zakonom kojim se uređuje provedba izbora za članove vijeća predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru