POZIV za 33. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 27. rujna 2016. 10:24

KLASA: 021-05/16-01/11

UR.BROJ: 2198/16-02-16-1

Biograd na Moru, 26. rujna 2016. godine

 

V I J E Ć N I C I M A

Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

 

P R E D M E T
P O Z I V za 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

 

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 33. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru za dan 04. listopada (utorak) 2016. godine u 19,00 sati koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

 

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 32. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI  RED:

 1. Aktualni sat.
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2016. godine.
 3. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I).
 4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2016. godini.
 5. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
  na području grada Biograda na Moru.
 6. Prijedlog odluke o prihvaćanju Sporazuma o suradnji i prijateljstvu između Gradova Alba Iulie, Szekesfehervar i Biograda na Moru – BIJELI GRADOVI.
 7. Prijedlog Zaključka o poslovanju Bošane d. o. o. Biograd na Moru za 2015. godinu.
 8. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje izvješća o poslovanju Komunalca d. o. o. Biograd na Moru za 2015. godinu.
 9. Godišnji izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za pedagošku 2015/2016. godinu.


Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. i 9., te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.


Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.


S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.

 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA