POZIV za 32. sjednicu Gradskog vijeća Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 07. rujna 2016. 15:00

KLASA: 021-05/16-01/10

UR.BROJ: 2198/16-02-16-1

Biograd na Moru, 05. rujna 2016. godine


V I J E Ć N I C I M A

Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

PREDMET: POZIV za 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

 

Na  temelju članka 69. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 4/15.), predsjednica Gradskog vijeća saziva 32. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 14. rujna (srijeda) 2016. godine u 19,00 sati

koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,

Trg kralja Tomislava 5.

 

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 31. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

 1. Aktualni sat.
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za prvo polugodište 2016. godine.
 3. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Grada Biograda na Moru za 2016. godinu (Rebalans I).
 4. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2016. godini.
 5. Prijedlog zaključka o usvajanju Polugodišnjeg izvješća o radu Gradonačelnika za razdoblje od 01. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine.
 6. Prijedlog odluke o prestanku mandata vijećnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
 7. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
 8. Prijedlog odluke o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.
 9. Prijedlog odluke o osnivanju  Odbora za pripremu i održavanje Međunarodnog skupa o glagoljici, te imenovanju predsjednika i članova.
 10. Prijedlog pravila o protokolu Grada Biograda na Moru.
 11. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite
  na području grada Biograda na Moru.
 12. Prijedlog odluke o ispravku članka 36. Odluke o donošenju 3. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Biograda na Moru.
 13. Prijedlog odluke o prenošenju u vlasništvo bez naknade Domu Sv. Ante Biograd na Moru nekretnine u k.o. Biograd, vlasništvo Grada Biograda na Moru za potrebe pružanja usluga u području skrbi za starije i nemoćne osobe.
 14. Prijedlog zaključka o prihvaćanju darovanja nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske u k.o. Biograd Gradu Biogradu na Moru u svrhu izgradnje dijela prometnica unutar UPU za središnji dio južno od Jadranske ceste (istok) u naselju Biograd na Moru.
 15. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) - nekretnina oznake kč. br. 5/21, Kosa, površine 3.000 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9664 k. o. Biograd.
 16. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru – nekretnine oznake kč. br. 5/26, površine 2.000 m2, i kč. br. 5/27, površine 1.500 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 9664 k. o. Biograd.
 17. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru na predjelu zv. Tuče – nekretnine oznake kč. br. 3029/3, U mjestu, površine 4.793 m2, upisane u zemljišnoknjižnom  ulošku broj 2269, kč. br. 3029/6, U mjestu, površine 107 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5181, i kč. br. 3028/8, U mjestu, površine 46 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 4985, sve k. o. Biograd.
 18. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja radi osnivanja prava građenja na nekretninama oznake kč. br. 777/86, zv. Iznad Kožine, površine 1.584 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2480 k. o. Biograd, kč. br. 609/13, zv. Kosa, površine 1.904 m2, i kč. br. 609/19, Kosa, površine 1.820 m2, obje upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2402 k. o. Biograd, i kč. br. 777/94, Iznad Kožine, površine 1.384 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2496 k. o. Biograd.
 19. Prijedlog zaključka o ispravku Zaključka o zamjeni nekretnina u svrhu izgradnje prometnice na području zv. Granda.
 20. Prijedlog odluke o ustupanju zemljišta označenog kao č.k.br. 3020/237 k.o. Biograd Predragu Galešić iz Donjih Raštana u svrhu stambenog zbrinjavanja HRVI iz Domovinskog rata.
 21. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina označenih kao k.č.br. 1987/13 i 1987/3 k.o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice (ul. Mihovila Pavlinovića na predjelu zv. Rust).
 22. Prijedlog plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2016. godini na području grada Biograda na Moru.
 23. Prijedlog zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića "Biograd na Moru".
 24. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o prestanku rada Društva Razvojne agencije Zadarske županije - Zadra d.o.o.
 25. Informacija u vezi s Odlukom Gradonačelnika o opozivu i razrješenju člana Nadzornog odbora T.D. u vlasništvu Grada Biograda na Moru Bošana d.o.o.

 

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24. i 25. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednica Gradskog vijeća:
Melanija Ražov Radas, dr. med.

 

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA