Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na dan održavanja velike turističke fešte "Biogradska noć"

Objavljeno: Četvrtak, 01. kolovoza 2019. 09:08

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 106/03., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15. i 123/17. ) i članka 35. točke 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru" broj 5/09., 3/13., 8/13.-proč.tekst., 4/15. i 2/18.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 30. srpnja 2019. godine donosi

ODLUKU o radnom vremenu ugostiteljskih objekata na dan održavanja velike turističke fešte "Biogradska noć"

I.Na dan održavanja velike turističke fešte "Biogradska noć" u organizaciji Turističke zajednice Grada i Grada Biograda na Moru 04./05. kolovoza (nedjelja/ponedjeljak) 2019. godine, dozvoljava se duži rad ugostiteljskih objekata na način da ugostiteljski objekti na rivi i na gradskim plažama mogu raditi do 03:00 sata ujutro.

II.Također, radi održavanja iste fešte u smislu uporabe akustičnih i elektroakustičnih uređaja na otvorenom iza 24:00 sata, daje se suglasnostugostiteljskim objektima na rivi i na gradskim plažama, a sve u skladu sa čl. 6. st.2. i čl. 10. st. 2. Zakona o zaštiti od buke ( "Narodne novine" broj 30/09) i to do 03:00 sata.

III. Zatvara se promet za sva vozila na rivi ( od spomenika na Trgu kralja Tomislava 5, Riva do benzinske postaje "Marina" na Obali kralja Petra Krešimira IV.) 03. kolovoza (subota) 2019. od 06:00 do 05. kolovoza (ponedjeljak) 2019. godine do 06:00 sati. IV. Dostava za ugostiteljske i trgovačke objekte na rivi dozvoljena je u vremenu od 06:00 do 10:00 sati ujutro svakog dana održavanja velike turističke fešte "Biogradska noć".

KLASA: 363-02/19-04/83
URBROJ: 2198/16-01-19-4
Biograd na Moru, 30. srpnja 2019. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA