POZIV za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Utorak, 11. lipnja 2019. 07:53

KLASA: 021-05/19-01/05     
UR.BROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 10. lipnja 2019. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: POZIV za 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 17. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 18. lipnja (utorak ) 2019. godine u 8.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu.
3. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o davanju u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava.
4. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnim djelatnostima na području grada Biograda na Moru
5. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o reklamiranju i plakatiranju na području grada Biograda na Moru
6. Prijedlog odluke o izmjenama Plana rasporeda lokacija na javnim površinama u svrhu obavljanja ugostiteljskih, trgovačkih i dr. djelatnosti za 2019. godinu.
7. Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne vodoopskrbe i odvodnje.
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o uređenju prometa na području Grada Biograda na Moru
9. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti.
10. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o gradskim porezima i prirezu na dohodak Grada Biograda na Moru.
11. Prijedlog odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić „Biograd“.
12. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi.
13. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2018. godinu.
14. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2018. godinu.
15. Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
16. Prijedlog Plana operativne primjene Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini na području grada Biograda na Moru.
17. Prijedlog odluke o darovanju nekretnina u vlasništvu Grada Biograda na Moru u korist Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Biograd na Moru u svrhu izgradnje centra za socijalne usluge za starije i nemoćne osobe i osobe sa invaliditetom.
18. Prijedlog odluke o prodaji nekretnine oznake kat. čest. br. 406/32, površine 646 m2, upisane u zk.  ul. broj 9589 k. o. Biograd na Moru radi zaokruženja građevinske čestice
19. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/306, površine 3 m2, upisane u zk.  ulošku broj 10628, kat. čest. br. 2988/4, površine 498 m2, za 2/13 dijela, upisane u zk. ulošku broj 5859, i kat. čest. br. 2988/10, površine 117 m2, za 1/3 dijela, upisane u zk. ulošku broj 5860, sve k. o. Biograd na Moru.
20. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/113, površine 271 m2, upisane u zk. ul. broj 10684, i kat. čest. br. 3020/320, površine 161 m2, upisane u zk. ul. broj 10318, obje k. o. Biograd na Moru.
21. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/112, površine 283 m2, i kat. čest. br. 3020/323, površine 100 m2, obje upisane u zk. ul. broj 1792, i kat. čest. br. 3020/321, površine 175 m2, upisane u zk. ul. broj 10318, sve k. o. Biograd na Moru.
22. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/324, površine 37 m2, upisane u zk. ul. broj 1792, kat. čest. br. 3020/319, površine 140 m2, upisane u zk. ul. broj 10318, kat. čest. br. 3019/1, površine 94 m2, upisane u zk. ul. broj 9876, kat. čest. br. 3018/1, površine 153 m2, upisane u zk. ul. broj 6349, kat. čest. br. 3771/20, površine 163 m2, upisane u zk. ul. broj 6548, kat. čest. br. 3771/21, površine 111 m2, upisane u zk. ul. broj 8603, i kat. čest. br. 3439, površine 763 m2, upisane u zk. ul. broj 628, sve k. o. Biograd na Moru.
23. Prijedlog odluke o prodaji kat. čest. br. 5/36 i 5/38 k.o. Biograd na Moru.
24. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijih ponuditelja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) i 1 građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
25. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o  upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru za pedagošku 2019/2020. godinu.
26. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Statut Gradske knjižnice Biograd na Moru.
27. Prijedlog rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13, 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26. i 27. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA