Poziv za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 07. ožujka 2019. 14:57

KLASA: 021-05/19-01/03      
UR.BROJ: 2198/16-02-19-1
Biograd na Moru, 06. ožujka 2019. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

 

PREDMET:  POZIV za 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 15. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 14. ožujka (četvrtak ) 2019. godine u 8.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava br. 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 14. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:


1. Aktualni sat
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke izradi 4. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“ broj 3/2017)
3. Prijedlog zaključka o usvajanju Izvješća o radu Gradonačelnika Grada Biograda na Moru za razdoblje od 01. srpnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine.  
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i izvršenju financijskog plana Sportske zajednice Grada Biograd na Moru za 2018. godinu.
5. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
6. Prijedlog zaključka o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.  
7. Prijedlog odluke o postupku i visini naknade za osnivanje prava služnosti na nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru.
9. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – put, nekretnina oznake kat. čest. br. 3020/319, M. Granda, put, površine 140 m2, kat. čest. br. 3020/320, M. Granda, put, površine 161 m2, i kat. čest. br. 3020/321, M. Granda, put, površine 175 m2, sve upisane u zk. ulošku broj 10318 k. o. Biograd na Moru, i kat. čest. br. 3779/18, Vilišnica, put, površine 4 m2, upisana u zk. ul. broj 9877 k. o. Biograd na Moru.
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstane ceste u k. o. Biograd na Moru – Odluka br. 8.
11. Prijedlog zaključka o kupnji nekretnina kat. čest. br. 2962/2, 2962/3, 2963/2, 2963/4, i 2963/6, sve upisane u zk. ulošku broj 661 k. o. Biograd, radi izgradnje prometnice (Prominska ulica, Ulica Vidove Gore, Paklenička ulica i Dinarska ulica) i kanalizacijskog sustava na području Grada Biograda na Moru.
12. Prijedlog odluke o proglašenju javnog dobra u općoj uporabi – komunalna infrastruktura, nekretnine kat. čest. br. 3212, 3213, 3210, 3208, 3206, 3202, 3191, 3194, 3189/1, 3187/1, 3188/1, 3190, 3192, 3214, 3227/1, 3225/1, 3217/3, 3381/7, i 3381/8, sve k. o. Biograd na Moru.
13. Prijedlog odluke o kupnji nekretnina označenih kao kat. čest. br. 2289/1, 2289/3, 2289/4, i 2289/5, sve u zk. ulošku broj 1263 k. o. Biograd na Moru, u svrhu izgradnje prometnica i dijela kanalizacijskog sustava na predjelu Grande.
14. Prijedlog odluke o kupnji nekretnine označene kao č.k.br. 2179/4 k.o. Biograd u svrhu izgradnje prometnice – Ulice don Ivana Zorice i izgradnje dijela kanalizacijskog sustava na predjelu Meterize.
15. Prijedlog odluke o izboru ponuditelja radi zamjene nekretnine označene kao č.k.br. 684/29, Kosa, pašnjak, površine 464 m2, upisane u z.k. uložak 7467 k.o. Biograd na Moru.
16. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti na Odluke o upisu djece i mjerilima upisa u Dječji vrtić "Biograd" u Biogradu na Moru u pedagoškoj 2019/2020. godini.
17. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Biograd“ Biograd na Moru za 2018. godinu.
18. Prijedlog analize sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2018. godinu.
19. Prijedlog plana razvoja sustava civilne zaštite na području grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
20. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Vatrogasne postrojbe Grada Biograda na Moru 2018. godinu.
21. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradske knjižnice Biograd na Moru za 2018. godinu.
22. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Pučkog otvorenog učilišta Biograd na Moru za 2018. godinu.     
23. Prijedlog zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavičajnog muzeja Biograd na Moru za 2018. godinu.   

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22. i 23. te obrazac za vijećnička pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA