POZIV za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 03. prosinca 2018. 09:40

KLASA: 021-05/18-01/09
UR.BROJ: 2198/16-02-18-1
Biograd na Moru, 30. studenoga 2018. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

PREDMET: POZIV za 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru.

Na  temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 12. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 11. prosinca (utorak) 2018. godine u 8.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru,
Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:
1. Aktualni sat.
2. Prijedlog izmjena i dopuna Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu (Rebalans II).  
3. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2018. godinu.
4. Prijedlog odluke o zaduživanju Grada Biograda na Moru.
5. Prijedlog odluke o kratkoročnom zaduženju.
6. Prijedlog odluke o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2018. godinu.
7. Prijedlog odluke o izmjenama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u Gradu Biogradu na Moru za 2018. godinu.
8. Prijedlog odluke o reklamiranju i plakatiranju na području grada Biograda na Moru.
9. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
10. Prijedlog programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
11. Prijedlog odluke o dodjeli Nagrade Grada Biograda na Moru za životno djelo za 2018. godinu gospodinu Silviu Ferara.
12. Prijedlog odluke o dodjeli  Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2018. godinu Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Biograd na Moru.
13. Prijedlog odluke o dodjeli  Godišnje nagrade Grada Biograda na Moru za 2018. godinu Športsko ribolovnoj udruzi „Podlanica“ Biograd na Moru.
14. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju nekretnine oznake kat. čest. br. 3020/1, M. Granda, površine 9.600 m2, upisane u zemljišnoknjižnom  ulošku broj 10120 k. o. Biograd na Moru
15. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva nekretnina kat. čest. br. 289/1, površine 79 m2, u zk. ulošku broj 8057, i kat. čest. br. 290/7, površine 23 m2, u zk. ulošku broj 438, obje k. o. Biograd na Moru, u sastavu lokalne ceste LC 63139.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. te obrazac za viječnićka pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA