POZIV za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Objavljeno: Srijeda, 21. studenoga 2018. 12:26

KLASA: 021-05/18-01/08    
UR.BROJ: 2198/16-02-18-1
Biograd na Moru, 19. studenoga 2018. godine

VIJEĆNICIMA
Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru
                    

PREDMET: POZIV za 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

Na temelju članka 29. stavak 1. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj  5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), članka 69. stavak 1. i članka 75. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 6/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst i 2/18.), predsjednik Gradskog vijeća saziva 11. sjednicu Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru

za dan 28. studenoga (srijeda) 2018. godine u 13.00 sati
koja će se održati u gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5.

Za sjednicu se predlaže verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, te sljedeći:

DNEVNI RED:

1. Aktualni sat.
2. Prijedlog proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu, s projekcijom proračuna za 2020. i 2021. godinu, te planom razvojnih programa za razdoblje od 2019. do 2021. godine.  
3. Prijedlog odluke o izvršavanju Proračuna Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
4. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz proračuna Grada Biograda na Moru za redovno godišnje financiranje političkih stranaka u 2019. godini.
5. Prijedlog odluke o komunalnoj naknadi.
6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda komunalne naknade (B).
7. Prijedlog odluke o komunalnom doprinosu.
8. Prijedlog programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Biograda na Moru za 2019. godinu.
9. Prijedlog odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja za prodaju građevinskog zemljišta oznake S1 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru.
10. Prijedlog odluke o ukidanju statusa javnog dobra u općoj uporabi – nerazvrstana cesta, nekretnina  oznake kat. čest. br. 3746/6, Vilišnica, put, površine 1.177 m2, upisana u zk. ul. broj 10237 k. o. Biograd na Moru.
11. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Zavičajni muzej Biograd na Moru za rekonstrukciju zgrade.
12. Prijedlog odluke o oslobađanju plaćanja komunalnog doprinosa za Komunalac d.o.o. Biograd na Moru za izgradnju spojnog cjevovoda na kat. čest. br. 3851, 3852, 3860 i 8448 sve k.o. Biograd na Moru u Biogradu na Moru.
13. Prijedlog odluke o odbijanju ponude za kupnju nekretnine kat. čest. br. 3780/9 površine 12 m2 upisane u zk. ulošku broj 10177 k. o. Biograd na Moru, i o poništenju Javnog natječaja radi prodaje nekretnine u Biogradu na Moru od 30. listopada 2018. godine.
14. Prijedlog odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine oznake kat. čest. br. 3020/219, M. Granda, površine 665 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 851 k. o. Biograd na Moru.

Pisani materijal po točkama 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. te obrazac za viječnićka pitanja dostavljaju se u privitku.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon 383-150  ili  383-003.

S poštovanjem,

Predsjednik Gradskog vijeća:
Tonči Šangulin

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA