OBAVIJEST ZA JAVNOST o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone "Turističko informativni marikulturni centar"

Objavljeno: Petak, 14. rujna 2018. 08:51

Sukladno čl. 86. i 113. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17) i Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“ („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 4/2018), Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru, kao Nositelj izrade predmetnog prostornog plana objavljuje

OBAVIJEST ZA JAVNOST
o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone "Turističko informativni marikulturni centar"

Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju ("Narodne novine" br. 153/13, 65/17), te članka 26. stavak 1. točka 15. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/2009, 3/2013, 8/2013 – proč. tekst, 4/2015, 2/2018), Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru na svojoj 8. sjednici održanoj 20. lipnja 2018. godine donijelo je Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja industrijske zone „Turističko informativni marikulturni centar“, KLASA: 350-02/18-03/02, URBROJ: 2198/16-02-18-3, („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 4/2018).

Razlozi za izmjene i dopune UPU-a:
1. Razrađivanje i utvrđivanje uvjeta za izgradnju objekata na kopnenom i morskom dijelu obuhvata UPU-a,
2. Rješavanje osnova prometne, komunalne i druge infrastrukture,
3. Utvrđivanje mjera za zaštitu okoliša, očuvanje prirodnih i kulturnih vrijednosti.

KLASA: 350-02/18-03/02
URBROJ: 2198/16-03/6-18-7
Biograd na Moru, 13. rujan 2018. godine

Viši savjetnik za prostorno uređenje,
graditeljstvo i zaštitu okoliša:
Davor Ivanović, dipl. ing. građ.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA