Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Održana 14. sjednica Gradskog vijeća Grada Biograda

Objavljeno: Utorak, 05. veljače 2019. 17:58
Ocijeni
(0 glasova)

Na 14. po redu sjednici biogradskog Gradskog vijeća održanoj u utorak 5. veljače, većinom glasova prihvaćen je prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna grada Biograda za 2019. godinu, kao i dopuna Odluke o njegovom izvršenju za istu godinu. Tako će gradski Proračun nakon ovog prvog Rebalansa iznositi 208.387.232,00 kuna.
Osnovni uzrok izmjene i dopune Proračuna grada Biograda za 2019. godinu jeste potreba povećanja nekih pozicija rashoda s obzirom na intenziviranje pojedinih projekta i aktivnosti, te istovremeno smanjenje određenih pozicija rashoda zbog realizacije istih u protekloj godini. Također ovim Rebalansom u Proračunu grada Biograda sukladno odredbama Zakona o Proračunu, te Pravilnika o Proračunskom računovodstvu i Računskom planu uključuju se svi vlastiti prihodi, namjenski prihodi i primici proračunskih korisnika iz svoje nadležnosti, kao i primici od financijske imovine i zaduživanja. Bez obzira na uključenost prihoda proračunskih korisnika u proračun, oni i nadalje ostaju prihodi i primici proračunskih korisnika, te se tako i evidentiraju. Dok se prihodima koje ostvare proračunski korisnici podmiruju rashodi koje ostvare isti, stoji između ostalog u materijalima za ovu točku dnevnog reda. Raspravljajući o toj temi vijećnik Ante Fuzul osvrnuo se na neke od stavki u proračunu, a između ostalog pitao i zašto se financira dokumentarni film o spomeniku ždralu, je li to spomenik gradonačelniku, te s koliko se sredstava financira udruga Nada na koje pitanje već od ranije nije dobio odgovor, dok za vrtić, školske knjige i slično nema novaca.
Gradonačelnik Ivan Knez kazao je da se rješava pitanje vrtića te je potpisan ugovor o njegovoj dogradnji, dok je pitanje snimanja dokumentarca o spomeniku "Ždral" priznanje gradu, a ne gradonačelniku Knezu, bez obzira na to koliko on za njega bio zaslužan. Prihvaćeni su potom i odluke o zaduživanju grada Biograda za 2019. godinu, te odluka o osnivanju Javne ustanove Centar za kulturu. Što se zaduživanja tiče Grad će se u ovoj godini zadužiti za iznos od 33.000.000,00 kuna za izgradnju Poduzetničkog inkubatora, te isto tako za 2.500.000,00 kuna za potrebe izgradnje Turističkog Informativnog Centra.
Centar za kulturu će kako je u obrazloženju kazao gradonačelnik Knez obuhvatiti javne gradske ustanove primjerice Zavičajni muzej i Pučko otvoreno učilište, a njihovim objedinjavanjem postići će se racionalnije i efikasnije djelovanje, postići kvalitetnije dostupnost usluga korisnicima, kao i očekivano kvalitetnije apliciranje na natječaje iz fondova EU. U ustanovi će se donijeti nova sistematizacija radnih mjesta, a predviđa se ravnatelj ustanove, voditelj Muzeja, voditelj odjela za obrazovanje, kulturu i informacije.
Vijećnicima ove sjednice ponuđen je na razmatranje i raspravu i Prijedlog Odluke o dodjeli i obavljanju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području grada Biograda na Moru. O tome se povela kraća rasprava, no kako je riječ o dopuni već postojeće Odluke prihvaćena je s obrazloženjem kako se čekaju smeđe kante, a kojima će se onda riješiti dosta nedoumica na tom planu. Prihvaćene su potom i Odluka o kupnji nekretnine u svrhu izgradnje prometnica i djela kanalizacijskog sustava kao i Odluka o odabiru ponuditelja radi zamjene nekretnine u sklopu tog procesa.
Na aktualnom satu ove sjednice vijećnik Krstinić postavio je pitanje koje se već duže vremena provlači kroz sjednice vijeća, a to je vrijeme njihovog održavanja. Je li cilj da vijećnici ne budu nazočni pitao je. Jer poznato je da je vijećnica Slavica Jeličić već više puta molila da se sjednice održavaju u poslijepodnevnim satima, a ne ujutro u 8 sati, a na što nije bilo adekvatnog odgovora, te današnjoj sjednici nije ni bila nazočna. Predsjednik GV Tonči Šangulin kazao je da je to već duže vremena praksa, a tako je i u drugim hrvatskim gradovima, dok je gradonačelnik dodao kako se neće pogodovati pojedincima te ubuduće birajte one koji će moći dolaziti na sjednice, odgovorio je Krstiniću.
No, ova sjednica bila je posebna još po nečemu, a to je pojava vijećnika MODES-a Ante Fuzula u kostimu Djeda Mraza, koji je s malim zakašnjenjem gradonačelniku Ivanu Knezu i vijećnicim poklonio popis pod nazivom "Neispunjena obećanja lažnog Djeda Mraza" ili sve je to Fuzul obećao. Nabrojivši pri tom brojne projekte koji su zadnjih godina najavljivani no nisu realizirani, a njihov popis je podugačak. Na koncu kaže kako je najbolje od svega što nakon svega nabrojanog još uvijek ima ljudi koji vjeruju u predizborna obećanja i u Djeda Mraza koji daje lažna obećanja. J.F.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA