Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/42, URBROJ: 2198/16-02-16-8 od 20. prosinca 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na…
Objavljeno: Ponedjeljak, 09 siječnja 2017 13:39
KLASA:061-01/16-01/02UR.BROJ:2198/16-02-16-2Biograd na Moru, 08. studenoga 2016. godine Na temelju članka 13. i 14. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/06. i 8/09.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru, objavljuje J A V N I  P O…
Objavljeno: Utorak, 08 studenoga 2016 14:28
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/74, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 12. listopada 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave –…
Objavljeno: Četvrtak, 13 listopada 2016 10:39
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.) i Odluke KLASA:604-02/16-01/03, UR.BROJ:2198/16-01-16-1 od 29. rujna 2016. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 29. rujna 2016. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/17.  …
Objavljeno: Četvrtak, 29 rujna 2016 15:05
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/36, URBROJ: 2198/16-02-16-5 od 14. rujna 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11.…
Objavljeno: Utorak, 27 rujna 2016 18:39
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/73, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 19. rujna 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska…
Objavljeno: Srijeda, 21 rujna 2016 11:49
Stranica 2 od 5

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru