Natječaji

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje nekretnine,  KLASA: 944-01/18-01/16, URBROJ: 2198/16-02-18-8 od 11. listopada 2018. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada…
Objavljeno: Srijeda, 31 listopada 2018 12:14
GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆEOdbor za dodjelu javnih priznanja KLASA:061-01/18-01/04UR.BROJ:2198/16-02-18-2Biograd na Moru, 23. listopada 2018. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16 i 10/17.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 23 listopada 2018 14:22
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja radi davanja u zakup poslovnog prostora na Novoj tržnici u Biogradu na Moru KLASA: 372-03/18-01/06, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 09. listopada 2018. godine  Gradonačelnik grada Biograda na Moru  r a s p i s u j e N A T J E Č A Jradi…
Objavljeno: Četvrtak, 11 listopada 2018 12:57
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta oznake S1 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/17-01/36, URBROJ: 2198/16-01-18-37, od dana 25. rujna 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza prodaju građevinskog…
Objavljeno: Utorak, 25 rujna 2018 08:26
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli stipendiranja učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru". broj 11/16. i 10/17.) i članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. - pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), gradonačelnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 rujna 2018 13:50
Grad Biograd na Moru dana 13. rujna 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Reciklažnog dvorišta Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude se…
Objavljeno: Četvrtak, 13 rujna 2018 13:20
Stranica 2 od 10

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA