Natječaji

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.) i Odluke KLASA:604-02/16-01/03, UR.BROJ:2198/16-01-16-1 od 29. rujna 2016. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 29. rujna 2016. godine, raspisuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/17.  …
Objavljeno: Četvrtak, 29 rujna 2016 15:05
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/36, URBROJ: 2198/16-02-16-5 od 14. rujna 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11.…
Objavljeno: Utorak, 27 rujna 2016 18:39
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/73, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 19. rujna 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska…
Objavljeno: Srijeda, 21 rujna 2016 11:49
KLASA:550-01/16-01/05 UR.BROJ:2198/16-03-16-1Biograd na Moru, 25. kolovoza 2016. godine Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)…
Objavljeno: Ponedjeljak, 29 kolovoza 2016 15:02
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograda na Moru KLASA: 363-02/16-04/70, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 25. kolovoza 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru r a s p i s u j e   NATJEČAJ za davanje na…
Objavljeno: Petak, 26 kolovoza 2016 14:54
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje   P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U…
Objavljeno: Petak, 26 kolovoza 2016 14:29
Stranica 2 od 4

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru