Natječaji

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 5/22 u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/11-01/41, URBROJ: 2198/16-01-18-37, od dana 13. rujna 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J E Č A Jza…
Objavljeno: Četvrtak, 13 rujna 2018 11:52
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 2 građevinska zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru i Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2), KLASA: 944-01/17-01/31, URBROJ: 2198/16-01-18-4, od dana 27. kolovoza 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A T J…
Objavljeno: Utorak, 28 kolovoza 2018 12:52
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 981/6 k.o. Biograd KLASA: 947-01/18-01/21, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 28. kolovoza 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2011.…
Objavljeno: Utorak, 28 kolovoza 2018 12:15
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2019. GODINI…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 kolovoza 2018 09:44
Na temelju članka 19. i članka 48. stavka 1. točke 7. Zakona o lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. - pročišćeni tekst, 137/15. i 123/17.), Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 kolovoza 2018 09:33
Na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.), članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/11. i 10/12.) i članka 2. stavak 1.…
Objavljeno: Petak, 24 kolovoza 2018 14:51
Stranica 2 od 9

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA