Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/17-04/15, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 15. svibnja 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 17 svibnja 2017 07:47
Na temelju Odluke o raspisivanju III. (trećeg) javnog natječaja za kupnju stana iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS), KLASA: 370-01/17-01/02, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 18. travnja 2017. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje III. (TREĆI) J A V N I   N A T J E Č A Jza kupnju stana…
Objavljeno: Četvrtak, 20 travnja 2017 10:50
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/24, URBROJ: 2198/16-02-16-6 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12.,…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:34
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/31, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11.…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:25
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 09. svibnja 2016. godine i KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-5 od 27. svibnja 2016. godine, te Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru…
Objavljeno: Ponedjeljak, 04 srpnja 2016 14:19
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/55, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 27. lipnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje   NATJEČAJ   za davanje na korištenje javne površine za postavljanje   pokretnih…
Objavljeno: Utorak, 28 lipnja 2016 13:45
Stranica 9 od 10

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA