Docek Biograd 2019 web 1

Natječaji

REPUBLIKA HRVATSKAZADARSKA ŽUPANIJA GRAD BIOGRAD NA MORUGRADSKO VIJEĆEOdbor za dodjelu javnih priznanja KLASA: 061-01/17-01/01URBROJ: 2198/16-02-17-2Biograd na Moru, 05. listopada 2017. godine Na temelju članka 9. i 10. Odluke o javnim priznanjima Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", br. 11/16.), Odbor za dodjelu javnih  priznanja Gradskog vijeća…
Objavljeno: Četvrtak, 05 listopada 2017 12:52
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/17-04/53, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 25. rujna 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u…
Objavljeno: Srijeda, 27 rujna 2017 11:39
KLASA: 112-06/17-01/01UR.BROJ: 2198/16-03/1-17-2 od 01. rujna 2017. Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu za 2017. godinu, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje NATJEČAJza prijam u…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 rujna 2017 13:22
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2018. GODINI…
Objavljeno: Srijeda, 13 rujna 2017 09:15
KLASA:550-01/17-01/03UR.BROJ:2198/16-03-17-1Biograd na Moru, 12. rujna 2017. godine Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) Grad…
Objavljeno: Utorak, 12 rujna 2017 14:27
GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj…
Objavljeno: Utorak, 12 rujna 2017 14:10
Stranica 7 od 9

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA