Natječaji

KLASA:112-02/18-01/01UR.BROJ: 2198/16-03-18-2 od 05. veljače 2018. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru,  raspisuje JAVNI NATJEČAJZa prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno…
Objavljeno: Ponedjeljak, 19 veljače 2018 14:46
KLASA: 112-03/18-01/01UR.BROJ:2198/16-03-18-2Biograd na Moru, 05. veljače 2018. godine Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", broj 86/08., 61/11. i 4/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na…
Objavljeno: Utorak, 06 veljače 2018 09:23
KLASA: 007-02/18-02/01UR.BROJ: 2198/16-01-18-2Biograd na Moru, 24. siječnja 2018. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog…
Objavljeno: Ponedjeljak, 29 siječnja 2018 10:11
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“ i Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2), KLASA: 944-01/17-01/36, URBROJ: 2198/16-01-17-3, od dana 28. prosinca 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A…
Objavljeno: Petak, 29 prosinca 2017 14:54
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/17-01/64, UR.BROJ:2198/16-01-17-1 od 19. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 19. prosinca 2017. godine, raspisuje  2. (drugi) NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 21 prosinca 2017 14:41
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o komunalnim djelatnostima na…
Objavljeno: Četvrtak, 21 prosinca 2017 07:27
Stranica 5 od 9

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA