Natječaji

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 11. travnja 2018. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći J A V N I  N A T J E…
Objavljeno: Petak, 13 travnja 2018 08:03
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje zemljišta u poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) – nekretnina oznake kat. čest. br. 777/99, Iznad Kožine, površine 1.500 m2, upisane u zemljišnoknjižnom ulošku broj 2293 k. o. Biograd, KLASA: 944-01/18-01/08, URBROJ: 2198/16-02-18-4…
Objavljeno: Petak, 13 travnja 2018 07:30
Na temelju Odluke u svezi zahtjeva Bošane d.o.o. Biograd na Moru za davanje suglasnosti za natječaj za odabir poslovnog partnera za obavljanje poslova organizacije i naplate parkinga na području Grada Biograda na Moru, Klasa: 363-02/18-01/01, Ur. broj: 2198/16-01-18-2 od dana 08. veljače 2018. godine, direktor Bošana d.o.o. raspisuje JAVNI NATJEČAJza…
Objavljeno: Petak, 13 travnja 2018 07:23
Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih (Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 3/14.) i Odluke KLASA:021-05/18-03/01, UR.BROJ:2198/16-02-18-4 od 29. ožujka 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru, objavljuje JAVNI POZIVza isticanje kandidatura za izbor članova/ca i zamjenika/ca članova Savjeta mladih Grada Biograda na Moru I.…
Objavljeno: Petak, 30 ožujka 2018 10:01
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 981/1 k.o. Biograd KLASA: 947-01/17-01/18, URBROJ: 2198/16-01-18-4 od 26. ožujka 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2011.…
Objavljeno: Utorak, 27 ožujka 2018 11:59
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“ i Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2), KLASA: 944-01/17-01/36, URBROJ: 2198/16-01-18-21, od dana 22. veljače 2018. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A…
Objavljeno: Petak, 23 veljače 2018 07:50
Stranica 5 od 10

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA