Natječaji

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju 4 građevinska zemljišta u Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2) i 1 građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, KLASA: 944-01/17-01/31, URBROJ: 2198/16-01-19-14, od dana 26. travnja 2019. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I  …
Objavljeno: Petak, 26 travnja 2019 13:15
Na temelju članka 29. stavak 1. i 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08., 61/11. i 04/18.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje OGLASza prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Biograda na Moru na radno mjesto…
Objavljeno: Srijeda, 03 travnja 2019 07:42
KLASA:612-04/19-01/05UR.BROJ:2198/16-01-19-2 od 20. ožujka 2019. godine Na temelju članka 20. Zakona o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19.), članka 35. Statuta Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 5/09., 3/13., 8/13. – pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.) i članka 24. Statuta Gradske knjižnice Biograd na Moru, Gradonačelnik…
Objavljeno: Srijeda, 20 ožujka 2019 11:18
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnine u Biogradu na Moru,  KLASA: 947-01/19-01/21, URBROJ: 2198/16-02-19-3 od 28. siječnja 2019. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“,…
Objavljeno: Ponedjeljak, 18 veljače 2019 14:47
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava KLASA: 363-02/19-04/05, URBROJ: 2198/16-01-19-1 od 14. veljače 2019. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 14. veljače 2019. godine raspisuje N A T J E Č A Jza davanje u zakup javne površine I.…
Objavljeno: Petak, 15 veljače 2019 10:06
KLASA: 007-02/19-02/01UR.BROJ: 2198/16-01-19-2  Biograd na Moru, 28. siječnja 2019. godine                                Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o…
Objavljeno: Utorak, 29 siječnja 2019 08:00
Stranica 4 od 6

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA