Natječaji

  Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br.…
Objavljeno: Srijeda, 24 kolovoza 2016 15:30
  KLASA: 112-02/16-01/01   UR.BROJ: 2198/16-03/1-16-2 od  05. srpnja 2016.   Na temelju članaka 17. i 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje    N A T J…
Objavljeno: Četvrtak, 21 srpnja 2016 14:53
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine radi obavljanja zabavne djelatnosti ( dječji vlakić ) KLASA: 363-02/16-04/65, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 08. srpnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru  r a s p i s u j e   NATJEČAJ   za davanje na korištenje…
Objavljeno: Srijeda, 20 srpnja 2016 14:43
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12.,…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:39
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/24, URBROJ: 2198/16-02-16-6 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12.,…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:34
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/31, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11.…
Objavljeno: Utorak, 12 srpnja 2016 14:25
Stranica 4 od 5

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru