Biograd summer kolovoz 2019 1920x500

Natječaji

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje u zakup javnih površina za postavljanje pokretnih naprava KLASA: 363-02/19-04/05, URBROJ: 2198/16-01-19-1 od 14. veljače 2019. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 14. veljače 2019. godine raspisuje N A T J E Č A Jza davanje u zakup javne površine I.…
Objavljeno: Petak, 15 veljače 2019 10:06
KLASA: 007-02/19-02/01UR.BROJ: 2198/16-01-19-2  Biograd na Moru, 28. siječnja 2019. godine                                Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o…
Objavljeno: Utorak, 29 siječnja 2019 08:00
Grad Biograd na Moru dana 21. prosinca 2018. godine objavljuje Poziv za prikupljanje ponuda za "Dugoročni kredit za financiranje izgradnje Poduzetničkog inkubatora Biograd na Moru". Pravo sudjelovanja imaju svi zainteresirani gospodarski subjekti, a mogu sudjelovati u postupku nadmetanja podnošenjem cjelokupne ponude u skladu s Pozivom za prikupljanje ponuda. Ponude se…
Objavljeno: Petak, 21 prosinca 2018 14:58
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/18-01/41, UR.BROJ:2198/16-01-18-1 od 05. prosinca 2018. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 05. prosinca 2018. godine, raspisuje  2. (drugi) NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na…
Objavljeno: Srijeda, 05 prosinca 2018 13:42
Na temelju članka 4. Odluke o dodjeli stipendiranja učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru". broj 11/16. i 10/17.) i članka 35. stavak 1. točka 2. Statuta Grada Biograda na Moru ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 5/09., 3/13., 8/13. - pročišćeni tekst, 4/15. i 2/18.), gradonačelnik…
Objavljeno: Ponedjeljak, 24 rujna 2018 13:50
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje P O Z I VZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U 2019. GODINI…
Objavljeno: Ponedjeljak, 27 kolovoza 2018 09:44
Stranica 3 od 4

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA