Natječaji

KLASA:550-01/16-01/05 UR.BROJ:2198/16-03-16-1Biograd na Moru, 25. kolovoza 2016. godine Na temelju Zakona o proračunu („Narodne novine”, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i Zakona o financiranju lokalne i područne (regionalne) samouprave ( „Narodne novine“ br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)…
Objavljeno: Ponedjeljak, 29 kolovoza 2016 15:02
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava na području grada Biograda na Moru KLASA: 363-02/16-04/70, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 25. kolovoza 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru r a s p i s u j e   NATJEČAJ za davanje na…
Objavljeno: Petak, 26 kolovoza 2016 14:54
Na temelju članka 48., stavka 3. Zakona o sportu ("Narodne novine", broj 71/06., 150/08., 124/10., 124/11., 86/12., 94/13., 85/15. i 19/16.), Sportska zajednica Grada Biograda na Moru, raspisuje   P O Z I V ZA PRIKUPLJANJE PRIJEDLOGA PROGRAMA ZA IZRADU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU GRADA BIOGRADA NA MORU U…
Objavljeno: Petak, 26 kolovoza 2016 14:29
KLASA:612-01/16-01/11UR.BROJ:2198/16-01-16-2Biograd na Moru, 23. kolovoza 2016. godine   GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 25 kolovoza 2016 14:16
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/24, URBROJ: 2198/16-02-16-6 od 30. lipnja 2016. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10.,…
Objavljeno: Srijeda, 24 kolovoza 2016 14:00
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja, KLASA: 944-01/16-01/17, URBROJ: 2198/16-02-16-5, od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10.,…
Objavljeno: Četvrtak, 25 kolovoza 2016 13:49
Stranica 3 od 5

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru