Gastro stol web banner 3

Natječaji

KLASA: 007-02/18-02/01UR.BROJ: 2198/16-01-18-2Biograd na Moru, 24. siječnja 2018. godine Na temelju članka 18. Pravilnika o financiranju i ugovaranju projekata i programa koje provode udruge na području Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 6/16.) i Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za financiranje programa/projekata ostalih udruga civilnog…
Objavljeno: Ponedjeljak, 29 siječnja 2018 10:11
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskih zemljišta u Industrijskoj zoni Biograd na Moru, Komunalno-servisnoj zoni „Bučina“ i Poslovnoj zoni pretežito trgovačke namjene (K2), KLASA: 944-01/17-01/36, URBROJ: 2198/16-01-17-3, od dana 28. prosinca 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje J A V N I   N A…
Objavljeno: Petak, 29 prosinca 2017 14:54
Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16. i 10/17.) i Odluke KLASA:604-02/17-01/64, UR.BROJ:2198/16-01-17-1 od 19. prosinca 2017. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 19. prosinca 2017. godine, raspisuje  2. (drugi) NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 21 prosinca 2017 14:41
Na temelju članka 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04,110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14), članka 107. Zakona o cestama („Narodne novine“ broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o komunalnim djelatnostima na…
Objavljeno: Četvrtak, 21 prosinca 2017 07:27
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/17-04/60, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 11. prosinca 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje NATJEČAJza davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnenaprave – kioska u Biogradu…
Objavljeno: Srijeda, 13 prosinca 2017 10:17
Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 3752/10 k. o. Biograd na Moru, 406-01/17-01/11, URBROJ: 2198/16-01-17-6, od 01. prosinca 2017. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/2010, 8/2010,…
Objavljeno: Petak, 01 prosinca 2017 13:49
Stranica 3 od 6

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA