Natječaji

KLASA:612-01/16-01/11UR.BROJ:2198/16-01-16-2Biograd na Moru, 23. kolovoza 2016. godine   GRAD BIOGRAD NA MORU, Jedinstveni upravni odjel, na temelju članka 1. i 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine", broj 47/90., 27/93. i 38/09.) i članka 2. Pravilnika o postupku donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Biograda na…
Objavljeno: Četvrtak, 25 kolovoza 2016 14:16
Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/24, URBROJ: 2198/16-02-16-6 od 30. lipnja 2016. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10.,…
Objavljeno: Srijeda, 24 kolovoza 2016 14:00
Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi osnivanja prava građenja, KLASA: 944-01/16-01/17, URBROJ: 2198/16-02-16-5, od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10.,…
Objavljeno: Četvrtak, 25 kolovoza 2016 13:49
  Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta,  KLASA: 944-01/16-01/21, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i članka 2. i članka 11. stavka 3. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br.…
Objavljeno: Srijeda, 24 kolovoza 2016 15:30
  KLASA: 112-02/16-01/01   UR.BROJ: 2198/16-03/1-16-2 od  05. srpnja 2016.   Na temelju članaka 17. i 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.), pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje    N A T J…
Objavljeno: Četvrtak, 21 srpnja 2016 14:53
Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine radi obavljanja zabavne djelatnosti ( dječji vlakić ) KLASA: 363-02/16-04/65, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 08. srpnja 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru  r a s p i s u j e   NATJEČAJ   za davanje na korištenje…
Objavljeno: Srijeda, 20 srpnja 2016 14:43
Stranica 3 od 4

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru