JAVNI NATJEČAJ radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru

Objavljeno: Četvrtak, 10. svibnja 2018. 13:27

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Biograda na Moru o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru,  KLASA: 944-01/18-01/05, URBROJ: 2198/16-02-18-3 od 29. ožujka 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 07. svibnja 2018. godine raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
radi zamjene nekretnina u Biogradu na Moru

1) Predmet zamjene su slijedeće nekretnine:
- dio nekretnine u vlasništvu Grada Biograda na Moru, oznake dio kat. čest. br. 3029/13, u površini od 197 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5183 k. o. Biograd na Moru (u zoni M1C),

koja se mijenja za
- nekretninu u vlasništvu fizičkih osoba, oznake kat. čest. br. 2032/2, površine 74 m2, upisana u zemljišnoknjižnim ulošku broj 4369 k. o. Biograd na Moru (u zoni M1C), te za ½ suvlasničkog udjela nekretnine u vlasništvu fizičke osobe, oznake kat. čest. br. br. 3065/13, ukupne površine 62 m2, upisana u zemljišnoknjižnom ulošku broj 5652 k. o. Biograd na Moru (u zoni M1C).
2) Nekretnina kat. čest. br. 3029/13 k. o. Biograd na Moru u vlasništvu Grada Biograda na Moru predstavlja neizgrađeno građevinsko zemljište.
Nekretnine kat. čest. br. 2032/2 i kat. čest. br. 3065/13, obje k. o. Biograd na Moru, u vlasništvu/suvlasništvu fizičkih osoba u naravi predstavljaju javnu površinu (javnoprometnu površinu), a predmet zamjene prikazan je na skici lica mjesta koja čini sastavni dio ovog natječaja.
3) Tržišna vrijednost nekretnina koje se mijenjaju utvrđena je Procjembenim elaboratima stalnog sudskog vještaka građevinske struke i procjenitelja nekretnina Marina Beverin iz Zadra.
4) Zamjena nekretnina vršit će se po principu „1m2 za 1m2“, uz obvezu plaćanja naknade razlike u vrijednosti nekretnina.
5) Jamčevina se ne plaća.
6) Isključiva svrha zamjene nekretnina je privođenje zemljišta namjeni.
7) Pravo podnošenja ponuda imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno člancima 354. do 358.a Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96. i dr.).
8) Poseban uvjet natječaja je dokaz o pravu vlasništva/suvlasništva nekretnina oznake kat. čest. br. 2032/2 i kat. čest. br. 3065/13, obje k. o. Biograd na Moru.
9) Pisana ponuda mora sadržavati:
a) ZA FIZIČKU OSOBU: naziv ponuditelja (ime i prezime), OIB, adresu prebivališta, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu, te je potrebno priložiti presliku osobne iskaznice ili putovnice ponuditelja,
b) ZA PRAVNU OSOBU: naziv tvrtke, OIB, adresu sjedišta, podatak o osobi odgovornoj za zastupanje, te je potrebno priložiti izvadak iz sudskog ili drugog registra kojim se dokazuje pravni subjektivitet.

NEOVISNO DA LI JE PONUDITELJ FIZIČKA ILI PRAVNA OSOBA pisana ponuda, uz isprave iz točke 9.a) i 9.b) mora sadržavati:
1. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC   d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
2. Potpisanu izjavu ponuditelja da prihvaća sve uvjete natječaja, i da je posebno suglasan sa uvjetom iz točke 4. ovog natječaja,
3. dokaz o vlasništvu/suvlasništvu nekretnine označene kao kat. čest. br. 2032/2 i kat. čest. br. 3065/13, obje k. o. Biograd na Moru.
10) Pisane ponude sa svim prilozima se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za zamjenu nekretnina - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru, u roku od osam (8) dana od dana objave obavijesti o ovom natječaju u dnevnom listu „Zadarski list“.
11) Nepravovremene i/ili nepotpune ponude neće se razmatrati. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se pravovremena i potpuna ponuda.
12) Otvaranje pristiglih pisanih ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 24. svibnja 2018. godine s početkom u 12,00 sati.
13) Gradskoj vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo prihvatiti ili odbiti ponudu ili poništiti natječaj u bilo koje vrijeme do sklapanja ugovora i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima i nije dužan dati obrazloženje u slučaju poništenja natječaja.
14) Najpovoljniji ponuditelj obvezuje se sa Gradom Biogradom na Moru zaključiti ugovor o zamjeni nekretnina u roku od osam (8) dana od dana primitka obavijesti o izboru, u protivnom će se smatrati da je odustao od zamjene.

KLASA: 944-01/18-01/05
URBROJ: 2198/16-01-18-5
Biograd na Moru, 07. svibnja 2018. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA