Printaj ovu stranu

JAVNI NATJEČAJ radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

Objavljeno: Petak, 13. travnja 2018. 08:03

Na temelju Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru, KLASA: 372-03/18-01/01, URBROJ: 2198/16-01-18-1 od 11. travnja 2018. godine, gradonačelnik grada Biograda na Moru raspisuje sljedeći

J A V N I  N A T J E Č A J
radi davanja u zakup poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Biogradu na Moru

I.

PREDMET NATJEČAJA:
Predmet ovog natječaja je poslovni prostor u vlasništvu Grada Biograda na Moru, u ulici Šetalište kneza Branimira 52 (zgrada POU), na kat. čest. br. 1171/1 k. o. Biograd na Moru i to:

- u površini od 1.262 m2 (I. kat – 881,90 m2, II. kat – 380,10 m2), u svrhu obavljanja djelatnosti obrazovanja

II.

VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:
Poslovni prostor iz točke I. javnog natječaja daje se na vrijeme od pet (5) godina.

III.

POČETNA CIJENA ZAKUPA:
Početna cijena zakupa za navedeni poslovni prostor iznosi 1.262,00 kn mjesečno + PDV (1,00 kn/m2 + PDV).

IV.

UVJETI NATJEČAJA:
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja, kao i sve fizičke osobe i fizičke osobe – obrtnici državljani Republike Hrvatske registrirane u Republici Hrvatskoj za obavljanje djelatnosti iz točke I. ovog natječaja.

Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su položiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor, uplatom u korist žiro računa Grada Biograda na Moru broj: HR 8323300031802200009, otvoren kod Splitske banke d. d. – OTP Group, model plaćanja: HR68, s pozivom na broj: 7722 –OIB.

Natjecatelju čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija uplaćena jamčevina uračunava se u zakupninu, a ostalim natjecateljima uplaćena jamčevina se vraća u roku od 30 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Uplaćena jamčevina se ne vraća izabranom ponuditelju ukoliko odustane od zaključenja ugovora o zakupu poslovnog prostora nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

V.

KRITERIJ ZA ODABIR:
Uz prihvatljivost ponude, osnovni  kriterij odabira najpovoljnijih ponuditelja jest najviša ponuđena cijena zakupa.

VI.

SADRŽAJ PONUDE:
Ponuda za natječaj mora sadržavati :
1.dokumentaciju koja sadrži osnovne podatke o ponuditelju uz dostavu odgovarajućih dokaza i to kako slijedi:
FIZIČKE OSOBE (ime, prezime, osobni identifikacijski broj/OIB/, dokaz o prebivalištu) ponudi prilažu :  
- presliku osobne iskaznice,
- ako se radi o fizičkoj osobi – obrtniku: uz presliku osobne iskaznice i presliku upisa u obrtni registar (ne starija od pet dana od raspisivanja javnog natječaja)
PRAVNE OSOBE (naziv tvrtke, sjedište i OIB) ponudi prilažu :
- presliku  izvatka iz sudskog registra (ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja) ili drugog odgovarajućeg registra u kojem je pravna osoba upisana,

2. dokaz o solventnosti (BON 1, BON 2, SOL i sl.),
3. potvrdu o nepostojanju poreznog duga prema državnom proračunu od nadležne ispostave Porezne uprave (ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja),
4. potvrdu da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i pravnim osobama u vlasništvu/suvlasništvu Grada Biograda na Moru (Komunalac d. o. o. Biograd na Moru i Bošana d. o. o. Biograd na Moru - ne stariji od pet dana od raspisivanja javnog natječaja)
5. dokaz o uplati jamčevine u iznosu utvrđenom javnim natječajem,
6. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine po m2, uvećano za iznos PDV-a,
7. broj žiro računa sudionika javnog natječaja i naziv banke za povrat jamčevine,
8. kratak opis obavljanja planirane djelatnosti,
9. dokaz o pravu prednosti sukladno Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 174/04. i dr.) – ukoliko je primjenjivo.

VII.

Ponude na javni natječaj se dostavljaju od dana objave obavijesti o javnom natječaju u dnevnom listu, u zatvorenoj omotnici, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava 5, Biograd na Moru, s naznakom : "Ponuda za natječaj radi davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru - NE OTVARAJ".

Bez obzira na način dostave rok, za dostavu ponuda je zaključno do dana i sata objavljenog javnog otvaranja ponuda, odnosno ponuda mora biti zaprimljena u gradskoj pisarnici do toga trenutka.

Zakašnjele i nepotpune ponude neće se razmatrati.

VIII.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja radi davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Biograda na Moru dana 24. travnja 2018. godine, s početkom u 12,00 sati, u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru.
Otvaranje ponuda je javno.

Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik Grada Biograda na Moru. Sudionici natječaja biti će obaviješteni o izboru najpovoljnijeg ponuditelja u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda: Ponuditelji imaju pravo na podnošenje prigovora na istu u roku od 8 dana od dana primitka Odluke. Prigovor mora biti obrazložen i dostavljen pismeno, a odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

Izabrani ponuditelj dužan je pristupiti sklapanju Ugovora o zakupu poslovnog prostora u roku od 8 (osam) dana od dana konačnosti Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sastavlja se u pisanom obliku te se potvrđuje (solemnizira) po javnom bilježniku, koji trošak snosi zakupnik.

IX.

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da sukladno svojim interesima odbije svaku ponudu i poništi natječaj i pri tom ne snosi odgovornost prema ponuditeljima.

KLASA: 372-03/18-01/01
URBROJ: 2198/16-01-18-3
Biograd na Moru, 11. travnja 2018. godine

GRAD BIOGRAD NA MORU
Gradonačelnik:
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA