JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao kč. br. 981/1 k.o. Biograd

Objavljeno: Utorak, 27. ožujka 2018. 11:59

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta označenog kao čest. kat. br. 981/1 k.o. Biograd KLASA: 947-01/17-01/18, URBROJ: 2198/16-01-18-4 od 26. ožujka 2018. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru ( „Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 8/2011. – proč. tekst, 1/2012., 4/2012., 5/2012., 4/2013., 7/2013., 13/2013., 1/2014., 2/2014., 3/2015. i 7/2015. ) gradonačelnik grada Biograda na Moru dana 27. ožujka 2018. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju građevinskog zemljišta
označenog kao kč. br. 981/1 k.o. Biograd

I.

Javnom natječaju izlaže se slijedeća građevna čestica:
1. kat. čest. br. 981/1 k.o. Biograd, površine 108 m2, upisana u z.k. uložak br. 6747

Namjena predmetne nekretnine je prostornoplanskom dokumentacijom određena kao  M1c – mješovita, pretežito satmbena.

II.

Početna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 1.500,00 kn/m2, odnosno 162.000,00 kn.

III.

Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti na račun Grada Biograda na Moru iznosi 8.100,00 kn a uplaćuje se broj IBAN: HR8323300031802200009, poziv na broj HR 68 7706-OIB ponuditelja.

IV.

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:
1. model A – jednokratno plaćanje, u roku od 8 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora
2. model B – plaćanje u 3 jednake godišnje rate

V.

Pravo sudjelovanja u kupnji opisane nekretnine imaju sve pravne i fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske, kao i sve strane fizičke i pravne osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( „Narodne novine“, broj 91/96., 69/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12., 152/14. ).
Ponuda ( za pravne oosobe ) mora sadržavati:
1.  naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu, broj telefona/mobitela, ime i prezime osobe za kontakt, cijenu ponude, model plaćanja
2.  izvod iz sudskog ili obrtnog registra ( ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja )
3.  dokaz o uplaćenoj jamčevini
4.  potvrdu da ne postoje dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru ( BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru ). Potvrde ne smiju biti starije od 5 dana od dana objave javnog natječaja.
5.  izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja
Ponuda za fizičke osobe mora sadržavati:
1.  ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu, broj telefona/mobitela, cijenu ponude, model plaćanja ( A ili B )
2.  dokaz o uplaćenoj jamčevini
3.  potvrdu da ne postoje dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te tvrtkama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru ( BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o. Biograd na Moru ). Potvrde ne smiju biti starije od 5 dana od dana objave javnog natječaja.
4.  izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja

VI.

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 ili se šalju poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ponuda za kupnju zemljišta – ne otvaraj ) na adresu Grad Biograd na moru, Trg kralja Tomislava br. 5, 23 210 Biograd na Moru.

VII.

Rok za podnošenje ponuda je 04. travnja 2018. godine u 12.00 sati.

VIII.

Otvaranje i pregled ponuda obavit će Povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5 dana 04. travnja 2018. s početkom u 12.00 sati.

IX.

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

X.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za pojedinu nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.
Ponuditelj može dati samo jednu ponudu za predmetnu nekretninu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja za istu nekretninu, uz uvjet da ponude ispunjavaju svim uvjetima natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda istog ponuditelja čiji iznos ponude je najviši.
U slučaju da više ponuda imaju istu cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je ranije zaprimljena.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradonačelnik grada Biograda na Moru.
Gradonačelnik grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

XI.

Sa izabranim ponuditeljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a ponuditelj plaća kupoprodajnu cijenu u cijelosti u roku od 8 ( osam ) dana od dana zaključenja ugovora  ( model A ) ili obročno na razdoblje od 3 ( tri ) godine, u tri ( 3 ) jednake godišnje rate  ( model B ) s tim da je iznos prve rate ponuditelj dužan podmiriti najkasnije u roku od 8 ( osam ) dana od dana zaključenja ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupoprodajne cijene kao otplaćeni dio iznosa.

XII.

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 ( petnaest ) dana po završetku natječaja a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

XIII.

Natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu Biogradu na Moru u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XIV.

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava br. 5, soba br. 8, kontakt osoba: Renata Mršić, dipl. iur., tel: 023/383-150, 023/383-003, e mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl.ing.agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA