JAVNI NATJEČAJ za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 3752/10 k. o. Biograd na Moru

Objavljeno: Petak, 01. prosinca 2017. 13:49

Na temelju Odluke o provedbi javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 3752/10 k. o. Biograd na Moru, 406-01/17-01/11, URBROJ: 2198/16-01-17-6, od 01. prosinca 2017. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/2010, 8/2010, 5/2011, 8/2011-pročišćeni tekst, 1/2012, 4/2012, 5/2012, 4/2013, 7/2013, 13/2013, 1/2014, 2/2014, 3/2015, 7/2015), gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta kat. čest. br. 3752/10 k. o. Biograd na Moru

I

Javnom natječaju bit će izložena slijedeća građevna čestica:
1. kat. čest. br. 3752/10 k. o. Biograd, površine 36 m2, upisane u zemljišno-knjižnom ulošku broj 2952

II

Namjena predmetne nekretnine je prostorno-planskom dokumentacijom određena kao mješovita namjena - pretežito stambena.

III

Početna cijena za predmetnu nekretninu iznosi 54.000,00 kuna.

IV

Jamčevina koju ponuditelji moraju uplatiti iznosi 2.700,00 kuna.
Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Grada Biograda na Moru HR8323300031802200009, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

V

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:
1.    Model A – jednokratno plaćanje
2.    Model B – plaćanje u 3 jednake godišnje rate.

VI

Pravo sudjelovanja u kupnji predmetnih nekretnina imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14).
Ponuda (za pravne osobe) mora sadržavati:
1. Naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu, telefon, ime i prezime osobe za kontakt, cijenu ponude, model plaćanja (A ili B),
2. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra (ne stariji od 3 mjeseca od dana objave javnog natječaja),
3. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
4. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.). Potvrde ne smiju biti starije od 5 (pet) dana od dana objave javnog natječaja.
5. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

Ponuda (za fizičke osobe) mora sadržavati:
1. Ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu, telefon, cijenu ponude, model plaćanja (A ili B),
2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
3. Potvrdu da nemaju dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i KOMUNALAC d.o.o.). Potvrde ne smiju biti starije od 5 (pet) dana od dana objave javnog natječaja.
4. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

VII

Ponude se predaju u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5 ili se šalju poštom, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju zemljišta - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

VIII

Rok za podnošenje ponuda je 11. prosinca 2017. godine u 12,00 sati.

IX

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 11. prosinca 2017. godine u 12,00 sati.

X

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

XI

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za pojedinu nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.
Ponuditelj može dati samo jednu ponudu za predmetnu nekretninu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja za istu nekretninu, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljivu će se utvrditi ona ponuda istog ponuditelja čiji iznos ponude je najviši.
U slučaju da više ponuda imaju istu cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.
Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donijet će Gradonačelnik Grada Biograda na Moru.
Gradonačelnik Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

XII

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor a natjecatelj iznos plaća u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora ili obročno na razdoblje od tri (3) godine (tri jednake godišnje rate), s tim da je izabrani ponuditelj iznos prve rate dužan podmiriti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.

XIII

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

XIV

Natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XV

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 10, kontakt osoba: Davor Ivanović, dipl. ing. građ., telefon 023/383-150, 383-003, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA