Docek Biograd 2019 web 1

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini

Objavljeno: Ponedjeljak, 09. listopada 2017. 12:04

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju učenika i studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 11/16.) i Odluke gradonačelnika Grada Biograda na Moru o   raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini, KLASA: 604-02/17-01/09, URBROJ: 2198/16-01-17-1 od 09. listopada 2017. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje 

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima s područja Grada Biograda na Moru u akademskoj 2017/2018. godini

1.  Grad Biograd na Moru u akademskoj godini 2017/2018. dodijeliti će stipendije u iznosu od 700,00 kuna mjesečno za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima.
Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad - srpanj tekuće akademske godine.
Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija, da ne odjave prebivalište s područja grada Biograda na Moru, te da ne promijene studij za koji im je stipendija dodijeljena.

2. Gradonačelnik utvrđuje rang - listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Biograda na Moru.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:
• da su državljani Republike Hrvatske,
• da imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru u vremenskom trajanju od najmanje pet (5) godina bez prekida prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,
• da svi članovi zajedničkog domaćinstva u trenutku podnošenja prijave imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru,
• da je postigao opći uspjeh u visini prosječne ocjene 3,0 i više za završni razred obrazovanja u srednjoj školi, te 2,5 i više za svaku akademsku godinu na visokom učilištu, te da je ostvario najmanje 54 ECTS bodova u svakoj od prethodne dvije akademske godine,
• da imaju status redovitog studenta.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.
Student koji su korisnici stipendije iz drugih izvora mogu se javiti na natječaj za dodjelu stipendije, ali se iste moraju odreći u slučaju dobivanja stipendije Grada Biograda na Moru.

Na natječaj za dodjelu stipendije ne mogu se prijaviti studenti:
• koji upisuju ponovno istu godinu studija,
• koji imaju upisano mirovanje obveza studenta u akademskoj godini za koju je raspisan natječaj,
• koji su na upisnom studijskom programu ukupno stekli broj ECTS bodova koji podijeljen s brojem upisanih akademskih godina iznosi manje od 45, ne računajući godine studija u kojima je student imao upisano mirovanje obveze studenta.

4. Mjerila za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru su:
• prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini studija, a za studente prve godine studija u završnoj godini školovanja,
• socijalni status.

5. Uz prijavu je potrebno priložiti:
1. prijavu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (u zamolbi navesti mogućnost kontakta – telefon, mobitel, e-mail adresa),
2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice ili osobne iskaznice),
3. uvjerenje o prebivalištu studenta (izdano poslije datuma objave natječaja),
4. potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2017./2018. godini (s naznakom smjera i studijske grupe),
5. potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija),
6. a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:
- preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
- presliku svjedodžbe o završnom radu,
- presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,
b) ostali studenti:
- prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa
uz predočenje istoga, te uz potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente
koji upisuju diplomski studij,
7. pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju, odnosno da će se iste odreći ukoliko ostvari pravo na stipendiju Grada Biograda na Moru (vlastoručno napisati izjavu),
8. pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati izjavu),
9. isprave kojima dokazuje svoj socijalni položaj:
• dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),
• dokaz o invalidnosti jednog/oba roditelja 80% i više (rješenje nadležnog tijela kojim se utvrđuje postotak invalidnosti),
• dokaz da je obitelj kandidata korisnik socijalne pomoći ili dječjeg doplatka (uvjerenje Centra za socijalnu skrb pribavljeno u tijeku trajanja natječaja),
• dokaz da su članovi obitelji kandidata iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre).
Grad Biograd na Moru zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju, ako ustanovi da je isto potrebno.

6. Prijave za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 27. listopada 2017. godine osobno neposrednom predajom u pisarnici ili poštom preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Biograd na Moru, Jedinstveni upravni odjela Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru (s naznakom „Prijava na natječaj za dodjelu stipendija u akademskoj 2017/18. godini“).
Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru i mogu se dobiti na  istoj adresi u pisarnici, odnosno preuzeti s web stranice Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr.

7. Provedbu postupka natječaja, bodovanje i rangiranje pristupnika te druge poslove u vezi s dodjelom stipendija obavlja Povjerenstvo za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru, koje utvrđuje prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija za svaku vrstu stipendija u roku od trideset (30) dana od dana završetka roka za dostavu prijava. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru biti će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka za podnošenje prijava. U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Biograda na Moru, svaki kandidat može podnijeti pisani prigovor na prijedlog iste. O prigovoru se odlučuje rješenjem u roku od petnaest (15) dana od dana isteka roka za prigovor.

8. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobiti od kontakt institucije: Grad Biograd na Moru - Jedinstveni upravni odjel, Trg kralja Tomislava 5, tel. 023-383-150, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Prijave sa nepotpunom dokumentacijom i prijave koje nisu podnesene u propisanom roku neće se razmatrati.

KLASA: 604-02/17-01/09
URBROJ: 2198/16-01-17-2
Biograd na Moru, 09. listopada 2017. godine

Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing. agr., v.r.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA