NATJEČAJ za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme - viši referent - komunalno-prometno-poljoprivredni redar

Objavljeno: Ponedjeljak, 18. rujna 2017. 13:22

KLASA: 112-06/17-01/01
UR.BROJ: 2198/16-03/1-17-2 od 01. rujna 2017.

Na temelju članaka 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine", br. 86/08. i 61/11.) i Plana prijma u službu za 2017. godinu, pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru, raspisuje

NATJEČAJ
za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme, i to:

- viši referent – komunalno-prometno-poljoprivredni redar - vježbenik (1 izvršitelj m/ž) u Odsjeku za upravljanje gradskom imovinom i komunalni sustav, na određeno vrijeme, vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. ZSN-a, te sljedeće posebne uvjete:
- sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, poznavanje rada na računalu i poznavanje jednog stranog jezika.
U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz čl. 15. i 16. ZSN-a.
Kandidat koji ima pravo prednosti pri prijmu u službu prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.
Prijavi na natječaj potrebno je priložiti sljedeće:
- životopis,
- dokaz o državljanstvu, sukladno čl. 29. st. 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (preslika važeće osobne iskaznice, domovnice, putovnice ili vojne iskaznice),
- dokaz o stručnoj spremi i struci određenoj ovim natječajem (preslika diplome),
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak  (ne starije od 6 mjeseci) – preslika ili izvornik,
- vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (izjavu nije potrebno ovjeravati),
- ukoliko se kandidat poziva na pravo prednosti, isto mora dokazati odgovarajućom potvrdom ili uvjerenjem te priložiti dokaz o nezaposlenosti,
- dokaz o informatičkoj naobrazbi (preslika svjedodžbe ili potvrda o položenom predmetu informatika ili potvrda o položenom informatičkom tečaju i sl.),
- dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (ime i prezime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-adresa) i naziv radnog mjesta na koje se kandidat prijavljuje uz vlastoručni potpis, te se prijavi prilažu svi prilozi.
Traženi prilozi (od 1-8) mogu biti u presliku i ne moraju biti ovjereni, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na određeno vrijeme u svojstvu vježbenika dostaviti na uvid tražene dokumentu u izvorniku.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat, a prije donošenja rješenja o prijmu na rad.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Nepravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati niti će podnositelji neurednih prijava biti pozivani na dopunu prijave.
Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj.
Natječajni postupak obuhvaća obvezatnu provjeru znanja i sposobnosti kandidata.
Na web-stranici Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr dostupan je opis poslova te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, kao i podaci o prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata, te ostale informacije o natječajnom postupku.
Na navedenoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Biograda na Moru bit će objavljeno vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom "Za natječaj za vježbenike", na adresu: Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
Nakon izvršnosti rješenja o prijmu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, poštom će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

Grad Biograd na Moru

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA