NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/17.

Objavljeno: Četvrtak, 29. rujna 2016. 15:05

Na temelju članka 10. Odluke o stipendiranju studenata ("Službeni glasnik Grada Biograda na Moru", broj 3/13.) i Odluke KLASA:604-02/16-01/03, UR.BROJ:2198/16-01-16-1 od 29. rujna 2016. godine, Gradonačelnik Grada Biograda na Moru, dana 29. rujna 2016. godine, raspisuje


NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Biograda na Moru u akademskoj godini 2016/17.

 

1.  Grad Biograd na Moru u akademskoj godini 2016/17. dodijeliti će stipendije u iznosu od 700,00 kuna mjesečno za studente koji redovito studiraju na preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, preddiplomskim stručnim studijima i specijalističkim diplomskim studijima.

Stipendija se dodjeljuje za 10 mjeseci, i to za razdoblje listopad - srpanj tekuće akademske godine. Pravo na ostvarenu stipendiju studenti koji redovito studiraju zadržavaju do završetka studija, pod uvjetom redovnog upisa iduće godine studija, da ne odjave prebivalište s područja grada Biograda na Moru, te da ne promijene studij za koji im je stipendija dodijeljena.

2. Gradonačelnik utvrđuje rang - listu studenata. Broj stipendija utvrđuje se sukladno raspoloživim sredstvima u proračunu Grada Biograda na Moru.

3. Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru imaju studenti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

·      da su državljani Republike Hrvatske,

·      da imaju prebivalište na području Grada Biograda na Moru najmanje pet (5) godina prije podnošenja zahtjeva za dodjelu stipendije,

·      da imaju status redovitog studenta,

·      da nisu, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom), ponavljali godinu studija, te

·      da ne koriste odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti na svim godinama studiranja.

4. Mjerila za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru su: prosjek i socijalni status.

5. Uz prijavu  potrebno je priložiti:

 1.    zamolbu za dodjelu stipendije s kratkim životopisom (molimo u zamolbi navesti mogućnost kontakta),
 2.    domovnicu,
 3.    uvjerenje o prebivalištu studenta,
 4.    potvrdu o redovnom upisu na studij u akademskoj 2016/2017. godini (s naznakom smjera i studijske grupe),
 5.   potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena, odnosno preslika indeksa iz koje su vidljive ocjene položenih ispita i broj ostvarenih ECTS bodova (za studente druge i viših godina studija),
 6.  a) studenti koji upisuju prvu godinu studija:

  -  preslike svjedodžbi svih razreda srednje škole,
  -  presliku svjedodžbe o završnom radu,
  -  presliku potvrde o položenim ispitima državne mature,

  b) ostali studenti:
  - prijepis ocjena položenih ispita u prethodnoj akademskoj godini ili presliku indeksa uz predočenje istoga, te uz potvrdu o završetku preddiplomskog studija, za studente koji upisuju diplomski studij,

 7. pisana izjava studenta da ne prima ni jednu drugu stipendiju (vlastoručno napisati izjavu),
 8. pisana izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva (vlastoručno napisati izjavu),
 9. isprave kojima dokazuje svoj materijalni i socijalni položaj:

  · dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji - potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja zamolbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene - uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju),

  · uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na zajamčenu minimalnu naknadu pribavljeno u tijeku trajanja natječaja,

  · dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe),

  · dokaz o invalidnosti kandidata,

  · ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja,

  · dokaz da su članovi obitelji kandidata iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre).

  Grad Biograd na Moru zadržava pravo da osim prethodno navedene potrebne dokumentacije od podnositelja prijave zatraži i drugu dokumentaciju (preslika indeksa), ako ustanovi da je isto potrebno.


6. Zamolbe za dodjelu stipendije dostavljaju se zaključno do 15. listopada 2016. godine osobno ili poštom na adresu: Jedinstveni upravni odjela Grada Biograda na Moru – Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Trg kralja Tomislava 5, 23 210 Biograd na Moru (s naznakom „za stipendiju na preddiplomskom studiju“, „za stipendiju na integriranom studiju“  ili „za stipendiju na diplomskom studiju“).

Zamolbe se dostavljaju uz Prijavu za natječaj za dodjelu studentskih stipendija Grada Biograda na Moru i mogu se dobiti na  istoj adresi u Odsjeku za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, odnosno preuzeti s Internet stranice Grada Biograda na Moru www.biogradnamoru.hr (Prijava).

7. Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije Grada Biograda na Moru bit će objavljen na oglasnoj ploči i web stranici Grada Biograda na Moru u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje molbi.

8. Sve dodatne informacije o provedbi postupka za dodjelu stipendije mogu se dobiti od kontakt institucije: Grad Biograd na Moru - Jedinstveni upravni odjel - Odsjek za društvene djelatnosti i lokalnu samoupravu, Trg kralja Tomislava 5, tel. 023-383-150, mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Nepotpune i nepravodobno podnesene prijave neće se razmatrati.

KLASA: 604-02/16-01/03
UR.BROJ: 2198/16-01-16-2
Biograd na Moru, 29. rujna 2016. godine

Gradonačelnik:

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru