NATJEČAJ za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretne naprave - kioska u Biogradu na Moru

Objavljeno: Srijeda, 21. rujna 2016. 11:49

Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za davanje na korištenje javne površine za postavljanje pokretnih naprava – kioska u Biogradu na Moru KLASA: 363-02/16-04/73, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 19. rujna 2016. godine, gradonačelnik Grada Biograda na Moru raspisuje


NATJEČAJ

za davanje na korištenje javne površine za postavljanje

pokretne naprave – kioska u Biogradu na Moru

 

I

Daje se na korištenje lokacija na javnoj površini za postavljanje pokretne naprave - kioska u Biogradu na Moru, u površini do 15 m2 (postojeća lokacija za koju je istekao ugovor):

R.
Br

lokacija namjena - djelatnost

oznaka

lokacije

razdoblje korišt. početna cijena kn (mjesečno)
1. Plaža Bošana

pružanje ugostiteljskih usluga

(U.O. MAXIMUS - k.č. 3795)

BK-3 1 godina 3.500,00

 

II

Prethodni korisnik lokacije koji sudjeluje u natječaju i udovoljava uvjetima natječaja, te je u potpunosti izvršavao dosadašnje obveze glede korištenja javne površine i prihvati najviši iznos postignute cijene, ima pravo prvenstva.

 

III

Ponuda na natječaj mora obavezno sadržavati:

 • naziv ponuditelja, OIB, adresu i kontakt broj
 • preslik osobne iskaznice ako je ponuditelj fizička osoba
 • preslik rješenja o upisu u registar obrtnika (preslik obrtnice) ili preslik rješenja o upisu u sudski registar (pravne osobe)
 • oznaku lokacije za koju se dostavlja ponuda
 • visinu ponuđene cijene
 • dokaz o uplaćenoj jamčevini
 • potvrde da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru i tvrtkama u (su)vlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d.o.o. i Komunalac d.o.o.).

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% od početne cijene određene u natječaju. Ista se uplaćuje na račun Grada Biograda na Moru Broj: IBAN: HR8323300031802200009, poziv na broj HR68, 5738-OIB (ponuditelja).

Ukoliko izabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od ponude, nema pravo na povrat jamčevine.

Natjecateljima koji ne uspiju u natječaju jamčevina se vraća u najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana okončanja natječajnog postupka, a natjecateljima koji su uspjeli u natječaju jamčevina se uračunava prilikom obračuna i donošenja rješenja o porezu na korištenje javne površine.

Nepravovremene i nepotpune ponude se odbacuju.

 

IV

Predmetni natječaj provodi Povjerenstvo od tri člana kojeg imenuje gradonačelnik grada Biograda na Moru. Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dužno je u roku od tri (3) dana od isteka roka za prijavu dostaviti gradonačelniku zapisnik o otvaranju i pregledu pristiglih ponuda, a gradonačelnik o prispjelim ponudama odlučuje u daljnjem roku od osam (8) dana.

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru između potpunih i pravovremenih ponuda bira najpovoljnijeg ponuditelja po kriteriju visine ponuđene cijene.

 

V

Izabrani najpovoljniji ponuditelj je dužan, na vlastiti zahtjev, od nadležnog odsjeka Jedinstvenog upravnog odjela Grada Biograda na Moru ishoditi odobrenje, tj. rješenje za utvrđivanje poreza na korištenje javne površine u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave odluke o odabiru, u protivnom gube pravo na korištenje javne površine kao i pravo na povrat uplaćene jamčevine, slijedom čega gradonačelnik može uz prethodnu obavijest istu javnu površinu dodijeliti drugoj zainteresiranoj osobi, odnosno prvom slijedećem najpovoljnijem ponuditelju ukoliko je njegova ponuda niža do 10% u odnosu na najpovoljniju ponudu, a u slučaju veće razlike može raspisati novi natječaj.

 

VI

Rok za dostavu ponuda je 29. rujna 2016. godine do 12,30 sati, na adresu: GRAD BIOGRAD NA MORU, Trg kralja Tomislava br. 5, Biograd na Moru - u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ponuda na natječaj za zakup javne površine za postavljanje kioska – NE OTVARAJ“. 

 

VII

Otvaranje ponuda održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 29. rujna 2016. godine, u 13.00 sati.

Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo kojeg čine:

 1. Renata Mršić
 2.   Nikola Mikulić
 3. Žaklin Krstinić

Otvaranju ponuda može pristupiti zakonski zastupnik ili punomoćnik natjecatelja uz predočenje ovlaštenja/punomoći. 

 

VIII

Grad Biograd na Moru zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom ne sklopi ugovor ni sa jednim ponuditeljem.                         


Gradonačelnik
Ivan Knez, dipl. ing.

 

Dodatne informacije

 • Trajanje: 21.09.2016 - 21.09.2016

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru