Biograd summer 2806 2018 web banner

JAVNI NATJEČAJ radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru

Objavljeno: Utorak, 12. srpnja 2016. 14:25

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1), KLASA: 944-01/16-01/31, URBROJ: 2198/16-02-16-4 od 30. lipnja 2016. godine i Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14., 2/14., 3/15. i 7/15.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 12. srpnja 2016. godine raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

 

radi prodaje građevinskog zemljišta u Industrijskoj zoni (I1) u Biogradu na Moru

 

I

 

Javnom natječaju biti će izložene slijedeće čestice u k. o. Biograd:

 

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Zemljišnoknjižni uložak

 

Namjena

 

Povr. Početni iznos kupoprodajne cijene /m2 Jamčevina (25% početne cijene)
kč. br. 5/26 zk. ul. broj 9664 k. o. Biograd gospodarska namjena – proizvodna – pretežno industrijska 2.000 m2 75,00 kn/m2 37.500,00 kn
kč. br. 5/27 zk. ul. broj 9664 k. o. Biograd gospodarska namjena – proizvodna – pretežno industrijska 1.500 m2 75,00 kn/m2 28.125,00 kn

 

II

 

Predmetne građevne čestice su prostorno-planskom dokumentacijom predviđene za gradnju objekata gospodarske namjene (proizvodne – pretežito industrijske), sukladno Prostornom planu uređenja Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 9/05. i dr.) i Urbanističkom planu uređenja cjelovite zone proizvodne – pretežno industrijske namjene (I1) („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, broj 2/08. i dr.).

 

Početna kupoprodajna cijena za nekretnine izložene prodaji iznosi:

 

  1. za nekretninu oznake kč. br. 5/26 …………………………….. 150.000,00 kn,
  2. za nekretninu oznake kč. br. 5/27………………………………112.500,00 kn.

 

Jamčevina se određuje u iznosu od 25% o početne kupoprodajne cijene. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Grada Biograda na Moru broj: HR8323300031802200009, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

 

Određuju se dva modela plaćanja kupoprodajne cijene:

 

  1. Model A – jednokratno plaćanje, pri čemu kupac nekretnine ostvaruje popust od 25% kupoprodajne cijene,
  2. Model B – plaćanje u tri (3) jednake godišnje rate.

 

III

 

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnina iz točke I. imaju sva domaća i strana trgovačka društva i obrti, ako ispunjavanju Zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

 

Ponuda mora sadržavati: naziv ponuditelja, OIB, adresu, telefon, podatke o kontakt osobi, oznaku čestice glede koje dostavlja ponudu i ponuđenu cijenu (po m2), cijenu ponude, model plaćanja, te je potrebno priložiti:

 

  1. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra,
  2. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
  3. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te trgovačkim društvima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC   d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
  4. Kratak opis planirane investicije (djelatnost koju namjerava obavljati, planirana veličina objekta u m2, potrebni energenti: struja (kW), voda (m3/h) itd., planiran broj novozaposlenih radnika,
  5. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja.

IV

 

Ponude se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnine INDUSTRIJSKA ZONA - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 

V

 

Rok za podnošenje ponuda je 22. srpnja 2016. godine u 12,00 sati.

 

VI

 

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 22. srpnja 2016. godine s početkom u 12,00 sati.

 

VII

 

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljiva će se utvrditi ona ponuda čiji iznos ponude je najviši.

 

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

 

Ukoliko za nekretninu budu zaprimljene dvije ili više ponuda koje sadržavaju jednaku cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

 

VIII

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za pojedinu nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.

 

Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja. Na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva upućenog Gradonačelniku Grada Biograda na Moru, konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru.

 

Gradsko vijeće Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj, ili dio natječaja, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

 

IX

 

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, a natjecatelj iznos plaća u cijelosti (za model A) ili prvu ratu iznosa (model B) u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.

 

Natjecatelj koji uspije u natječaju dužan je započeti izgradnju objekta najkasnije u roku od dvije (2) godine, a djelatnost u roku od tri (3) godine po sklapanju kupoprodajnog ugovora. U slučaju nepoštivanja navedenog roka ili promjene djelatnosti koja nije u skladu sa natječajem, Grad Biograd na Moru ima pravo raskinuti ugovora.

 

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

 

X

 

Izabrani natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

 

XI

 

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 8, telefon 023/383-150, 383-003, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

 

KLASA: 944-01/16-01/31

 

URBROJ: 2198/16-01-16-6

 

Biograd na Moru, 12. srpnja 2016. godine

 

Gradonačelnik

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

Dodatne informacije

  • Trajanje: 12.07.2016 - 22.07.2016

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA