Biograd summer 2806 2018 web banner

JAVNI NATJEČAJ za prodaju dijela građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

Objavljeno: Ponedjeljak, 04. srpnja 2016. 14:19

Na temelju Odluke o raspisivanju i provođenju javnog natječaja za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru, KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-1 od 09. svibnja 2016. godine i KLASA: 944-01/16-01/19, URBROJ: 2198/16-01-16-5 od 27. svibnja 2016. godine, te Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Grada Biograda na Moru („Službeni glasnik Grada Biograda na Moru“, br. 6/10., 8/10., 5/11., 8/11. –proč. tekst, 1/12., 4/12., 5/12., 4/13., 7/13., 13/13., 1/14. i 2/14.), gradonačelnik Grada Biograda na Moru dana 30. lipnja 2016. godine raspisuje

 

J A V N I   N A T J E Č A J

za prodaju dijela građevinskog zemljišta u Biogradu na Moru

 

I

 

Javnom natječaju biti će izložena slijedeća čestica u k. o. Biograd:

 

Predmet prodaje

(oznaka zemljišta)

Zemljišnoknjižni uložak

Namjena

 

Povr. Početni iznos kupoprodajne cijene /m2 Jamčevina (5% početne cijene)
dio kč. br. 3020/23 (suvlasnički udio od 107/294 dijela) zk. ul. broj 2373 k. o. Biograd mješovita, pretežno stambena, M1c 107 m2 1.050,00 kn/m2 5.617,50 kn

 

II

 

Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu na žiro račun Grada Biograda na Moru broj: HR8323300031802200009, model HR68, poziv na broj 7706-OIB.

III

 

Pravo sudjelovanja u kupnji nekretnine imaju sve pravne osobe i fizičke osobe državljani Republike Hrvatske kao i sve strane pravne i fizičke osobe, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96., 69/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01., 79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09. i 143/12.).

 

Ponuda (za fizičke osobe) mora sadržavati:

 

 1. Ime i prezime ponuditelja, OIB, adresu, telefon,
 2. Oznaku nekretnine glede koje dostavlja ponudu i ponuđenu cijenu (po m2),
 3. Presliku osobne iskaznice ili putovnice,
 4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 5. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te poduzećima u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC d. o. o.) - ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
 6. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja,
 7. Način plaćanja kupoprodajne cijene (jednokratno ili obročno na razdoblje od tri (3) godine).

Ponuda (za pravne osobe/obrtnike) mora sadržavati:

 

 1. Naziv trgovačkog društva ili obrta, OIB, adresu, telefon, ime i prezime zakonskog zastupnika i osobe za kontakt,
 2. Oznaku nekretnine glede koje dostavlja ponudu i ponuđenu cijenu (po m2),
 3. Izvod iz sudskog ili obrtnog registra,
 4. Dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 5. Potvrdu da nema dugovanja prema Gradu Biogradu na Moru te pravnim osobama u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Biograda na Moru (BOŠANA d. o. o. i KOMUNALAC  d. o. o.) – ne stariju od pet (5) dana od dana objave javnog natječaja,
 6. Izjavu o prihvaćanju uvjeta natječaja
 7. Način plaćanja kupoprodajne cijene (jednokratno ili obročno na razdoblje od tri (3) godine).

IV

 

Ponude se predaju neposredno u pisarnici Gradske uprave Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, ili se šalju poštom, preporučeno, u zatvorenoj omotnici s naznakom "Ponuda za kupnju nekretnine kč. 3020/23 - ne otvaraj ", na adresu Grad Biograd na Moru, Trg kralja Tomislava 5, 23210 Biograd na Moru.

 

V

 

Rok za podnošenje ponuda je 15. srpnja 2016. godine u 12,00 sati.

 

VI

 

Otvaranje ponuda obavit će povjerenstvo u Gradskoj vijećnici Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, dana 15. srpnja 2016. godine s početkom u 12,00 sati.

VII

 

Otvaranju ponuda može pristupiti ponuditelj ili njegov zakonski zastupnik ili punomoćnik uz predočenje ovlaštenja/punomoći.

 

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

VIII

 

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se onaj natjecatelj koji ponudi najvišu cijenu povrh početne cijene. U slučaju da za pojedinu nekretninu pristigne samo jedna ponuda, ona se smatra najpovoljnijom ukoliko je cijena ponude jednaka ili veća od početne cijene.

 

Ponuditelj može dati samo jednu ponudu za pojedinu nekretninu. U slučaju više ponuda istog ponuditelja za istu nekretninu, uz uvjet da ponude ispunjavaju sve uvjete natječaja, kao prihvatljivu će se utvrditi ona ponuda istog ponuditelja čiji iznos ponude je najviši.

 

U slučaju da više ponuda imaju istu cijenu ponude, kao najpovoljnija će se smatrati ona ponuda koja je prije zaprimljena.

 

Povjerenstvo utvrđuje najpovoljnijeg ponuditelja prema visini ponuđene cijene, uz uvjet da su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja. Na temelju obrazloženog prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnika Grada Biograda na Moru.

 

Gradonačelnik Grada Biograda na Moru ima pravo bez obrazloženja poništiti natječaj, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu i zbog tih razloga ne odgovara za eventualnu štetu, uz povrat jamčevine svim natjecateljima.

IX

 

S izabranim natjecateljem zaključit će se kupoprodajni ugovor, a natjecatelj iznos plaća u cijelosti u roku od 8 (osam) dana od dana zaključenja ugovora ili obročno na razdoblje od tri (3) godine (tri jednake godišnje rate), s tim da je izabrani ponuditelj iznos prve rate dužan podmiriti najkasnije u roku od osam (8) dana od dana zaključenja ugovora. Uplaćena jamčevina će se uračunati u iznos kupovine kao otplaćeni dio iznosa kupovine.

X

 

Natjecatelju koji ne uspije u natječaju uplaćena jamčevina se vraća u roku od 15 (petnaest) dana po završetku natječaja, a natjecatelj koji je uspio na natječaju pa odustao od natječaja nema pravo na povrat jamčevine.

 

XI

 

Izabrani natjecatelj je obvezan potpisati prijedlog ugovora i vratiti ga Gradu u roku od 8 (osam) dana po primitku ugovora, u protivnom će se smatrati da je odustao od natječaja.

XII

Sve informacije o ovom natječaju mogu se dobiti u Gradskoj upravi Grada Biograda na Moru, Trg kralja Tomislava 5, soba br. 8, telefon 023/383-150, 383-003, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..  

 

KLASA: 944-01/16-01/19

 

URBROJ: 2198/16-01-16-6

 

Biograd na Moru, 30. lipnja 2016. godineGradonačelnik

Ivan Knez, dipl. ing. agr.

bnm.logo.footer

Službene mrežne stranice
Grad Biograd na Moru

IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI I SIGURNOSTI OSOBNIH PODATAKA